یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران , 2014-11-06

عنوان : ( استخراج ناحیه دست در تصاویر رادیولوژی مبتنی بر تبدیل حوضچه )

نویسندگان: ابوالفضل قلعه نوی , مهدی سعادتمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: سنجش سن استخوانی یک گام مهم در جهت تشخیص و درمان بیماری های هورمونی و ژنتیکی در کودکان است. پیشپردازش یکی از بخش های مهم در یک سیستم خودکار ارزیابی سن استخوانی به شمار می آید. در پیش پردازش هدف حذف پس زمینه و علائم رادیولوژی از تصویر رادیولوژی دست چپ بیمار و همچنین تصحیح زاویه دست می باشد. در این مقاله به دنبال ارائه یک روش جدید به منظور حذف پس زمینه و علائم رادیولوژی از تصاویر رادیولوژی دست چپ با استفاده از تبدیل حوضچه هستیم. همچنین با استفاده از یک فرآیند شبه برچسب زنی عمل تصحیح زاویه دست در تصویر صورت می گیرد. مواد و روش ها: به طور کلی الگوریتم پیشنهادی دارای 4 گام اصلی به منظور حذف پس زمینه و تصحیح زاویه دست در تصاویر رادیولوژی دست است. در گام اول به منظور حذف نویز نمک و فلفل از یک فیلتر میانه استفاده شده است. در گام دوم به منظور بهبود کنتراست تصاویر، از تبدیل لگاریتمی و تعدیل سطوح خاکستری استفاده شده است. در گام سوم با استفاده از تبدیل حوضچه عمل استخراج ناحیه دست و حذف پس زمینه صورت می گیرد. این عمل با شروع از یک سطح آستانه اولیه و افزایش آن در هر مرحله به اندازه طول گام تا رسیدن به شرط خاتمه ادامه پیدا می کند. در هر مرحله تصویر بر اساس سطح آستانه آبگیری شده و بزرگترین ناحیه انتخاب می شود. پس از استخراج ناحیه دست و ایجاد تصویر دودویی مبتنی بر تبدیل حوضچه، در گام چهارم به دنبال تصحیح زاویه دست مبتنی بر یک الگوریتم شبه برچسب زنی هستیم. تصحیح زاویه دست بر اساس زاویه بین محور انگشت سوم و محور عمودی صورت می گیرد. نتایج: به منظور ارزیابی روش پیشنهادی از یک پایگاه تصویر که شامل 1370 تصویر رادیولوژی دست چپ مربوط به چهار نژاد مختلف، از بدو تولد تا 18 سالگی و دو جنس مختلف است استفاده شده است. معیار ارزیابی الگوریتم در حذف پس زمینه، درصد اشتراک بین خروجی الگوریتم و تصویر ناحیه بندی شده توسط انسان است. با پذیرش 5% خطا در استخراج ناحیه دست، این الگوریتم در 98.8% قادر به استخراج صحیح ناحیه دست است. در تصحیح زاویه دست نیز الگوریتم پیشنهادی در 99.9 درصد به درستی عمل تصحیح زاویه را انجام می دهد. بحث و نتیجه گیری: در این مقاله یک روش جدید مبتنی بر تبدیل حوضچه به منظور استخراج ناحیه دست و بهبود زاویه دست در تصاویر رادیولوژی ارائه شده است. این الگوریتم به عنوان بخش پیش پردازش در یک سیستم ارزیابی سن استخوانی ارائه شده است. در سیستم های ارزیابی سن استخوانی مبتنی بر مدل های فعال از این روش به منظور مقداردهی اولیه مدل در تصویر استفاده می شود. نتایج حاصل از آزمایش نشان دهنده میزان دقت بالای الگوریتم در استخراج ناحیه دست و تصحیح زاویه آن است.

کلمات کلیدی

, ارزیابی سن استخوانی, تبدیل حوضچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044371,
author = {قلعه نوی, ابوالفضل and سعادتمند, مهدی},
title = {استخراج ناحیه دست در تصاویر رادیولوژی مبتنی بر تبدیل حوضچه},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی سن استخوانی- تبدیل حوضچه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استخراج ناحیه دست در تصاویر رادیولوژی مبتنی بر تبدیل حوضچه
%A قلعه نوی, ابوالفضل
%A سعادتمند, مهدی
%J یازدهمین کنفرانس فیزیک پزشکی ایران
%D 2014

[Download]