دانشور پزشکی, دوره (21), شماره (112), سال (2014-9) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی تاثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی استان خراسان شمالی با تاکید بر نقش واسط سرمایه روانشناختی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , مهدیه امانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه وهدف: بدیهی است با توجه به اینکه نارضایتی و ترک شغل از جمله مواردی است که در دنیای امروزی افزایش یافته ویکی از عوامل تاثیر گذار برآن فرسودگی شغلی افراد است، انجام مطالعاتی از این دست که بتواند ارتباط میان سبک زندگی افراد و تاثیرات آن بر فرسودگی شغلی را مشخص کند برای سازمان ها اهمیت می‌یابد . به همین منظور تحقیق حاضر‌ در تلاش است در قالب یک مدل مفهومی ،تاثیر سبک زندگی را بر فرسودگی شغلی ،با توجه به نقش واسطی که برای سرمایه روان شناختی در نظر گرفته شده ،مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش کار:این پژوهش یک مطالعه پیمایشی- تحلیلی از نوع مقطعی است. جامعه پژوهش، پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی خراسان شمالی در سال 1392 ونمونه پژوهش 420 نفر از این جامعه بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاج،سرمایه روان شناختی لوتانز و سبک زندگی محقق ساخته که روایی و پایایی قابل قبولی داشت جمع آوری و به وسیله نرم افزار لیزرل وspss، مدل‌یابی معادلات ساختاری و روش دومرحله ای تحلیل شد. یافته ها: این مطالعه نشان داد اولا مدل به کارگرفته شده، مدل نظری قوی برای پیش بینی تاثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران با تاکید بر نقش واسط سرمایه روان شناختی است،ثانیا همه روابط مستقیم وغیر مستقیم بین متغیرهای مدل،معنادار بوده است. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد فرسودگی شغلی پرستاران درگرو سبک زندگی آنان است.ازطرفی از آن‌جا که فرسودگی شغلی پرستاران می‌تواند بر کیفیت خدمات و استفاده بهینه از منابع موجود موثر باشد، لذا لازم است مدیران بیمارستانی به مولفه‌های موثر بر جلوگیری از فرسودگی شغلی توجه بیشتری نمایند

کلمات کلیدی

, سبک زندگی, فرسودگی شغلی, سرمایه روان شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044378,
author = {رحیم نیا , فریبرز and امانی, مهدیه},
title = {بررسی تاثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی استان خراسان شمالی با تاکید بر نقش واسط سرمایه روانشناختی},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2014},
volume = {21},
number = {112},
month = {September},
issn = {2716-9723},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {سبک زندگی،فرسودگی شغلی،سرمایه روان شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر سبک زندگی بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی استان خراسان شمالی با تاکید بر نقش واسط سرمایه روانشناختی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A امانی, مهدیه
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2014

[Download]