تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (10), سال (2014-4) , صفحات (207-234)

عنوان : ( بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر های صنعتی شهرستان مشهد( )

نویسندگان: سیدمحمدرضا حسینی مقدم قوچان کهنه , مصطفی کاظمی , یعقوب مهارتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کلیه شرکت ها می بایستی رویکردهای کسب و کار خود را متحول سازند تا بتوانند در عرصه رقابتی، رشدی سریع تر از رقبا داشته و ارزش بیشتری برای مشتری خلق نمایند. در این عرصه رقابتی عواملی که می توانند به عنوان مزیت رقابتی شرکت ها عمل کنند و آن ها را از هم متمایز سازد و سبب بهبود عملکرد آن ها شود، تاکید براستراتژی های بازرگانی، گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه می باشد. لذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیراستراتژی های رقابتی رهبری هزینه و تمایز بر عملکرد شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ با نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و از نوع کاربردی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده و روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد می باشد. طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار PLS استفاده شده و تحلیل داده های مربوط به 89 شرکت که به سوالات تحقیق پاسخ دادند نشان می دهد که نقش واسط رفتارکارآفرینانه دررابطه بین استراتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی معنادار بوده ولی نقش واسط گرایش به بازار دررابطه بین استراتژی های بازرگانی و عملکرد سازمانی مورد تایید قرارنگرفت.

کلمات کلیدی

, استراتژی رهبری هزینه, استراتژی تمایز, گرایش به بازار, رفتارکارآفرینانه, عملکرد سازمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044795,
author = {حسینی مقدم قوچان کهنه, سیدمحمدرضا and کاظمی, مصطفی and مهارتی, یعقوب},
title = {بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر های صنعتی شهرستان مشهد(},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2014},
volume = {4},
number = {10},
month = {April},
issn = {2228-7744},
pages = {207--234},
numpages = {27},
keywords = {استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمایز، گرایش به بازار،رفتارکارآفرینانه، عملکرد سازمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش واسط گرایش به بازار و رفتارکارآفرینانه بر رابطه بین استراتژیهای بازرگانی و عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: شرکتهای تولیدی متوسط و بزرگ شهر های صنعتی شهرستان مشهد(
%A حسینی مقدم قوچان کهنه, سیدمحمدرضا
%A کاظمی, مصطفی
%A مهارتی, یعقوب
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2014

[Download]