آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (31-41)

عنوان : ( بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک )

نویسندگان: سحر خزاعی , حسین انصاری , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با وجود افزایش تقاضای موادغذایی و کمبود منابع آب شیرین، بررسی تأثیر استفاده از آب های شور و سدیمی بر ویژگی های خاک ضروری است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی و شاخص کیفیت فیزیکی خاک (S) می باشد. سه بافت لومی، رسی و شنی، سه سطح 5، 10و 20 برای SAR، سه سطح 4 ،8 و 12 دسی زیمنس بر متر برای EC و آب مقطر برای این منظور به کار برده شد. از نمک های NaCl، CaCl2و MgCl2 با نسبت 2:1Ca:Mg= برای تهیه تیمار ها استفاده شد. رطوبت نمونه ها توسط دستگاه صفحات فشاری در سه تکرار و در 8 مکش اندازه گیری شد. با استفاده از نرم افزار RETC، پارامتر های معادله ونگنوختن- معلم تعیین و سپس با استفاده از آن ها شاخص S نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد در یک SAR معین، با کاهش شوری مقادیر رطوبت در یک مکش خاص افزایش می یابد و این افزایش در مکش های بزرگ تر، بیشتر مشاهده شد. تأثیر شوری و سدیم برای خاک لومی و رسی بیش تر از شنی بود. همچنین شاخص S نیز با افزایش SAR و کاهش شوری کاهش یافت که نشان می دهد سدیم باعث تخریب ساختمان خاک شده است. نتایج تحلیل آماری نشان داد که شوری و سدیم تأثیر معنی داری (P<0.01) بر پارامتر های معادله ونگنوختن- معلم و نیز شاخص S دارند. بنابراین کیفیت آب بر شکل منحنی رطوبتی خاک و شاخص S تأثیر دارد.

کلمات کلیدی

, رطوبت خاک, شاخص S, معادله ونگنوختن- معلم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044936,
author = {خزاعی, سحر and انصاری, حسین and قهرمان, بیژن},
title = {بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۷۹۴۲},
pages = {31--41},
numpages = {10},
keywords = {رطوبت خاک، شاخص S، معادله ونگنوختن- معلم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک
%A خزاعی, سحر
%A انصاری, حسین
%A قهرمان, بیژن
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ ۲۰۰۸-۷۹۴۲
%D 2014

[Download]