سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2014-11-17

عنوان : ( شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی )

نویسندگان: الهام اسحق ابادی , فرج اله شهریاری احمدی , محمدرضا نصیری , محمدرضا عدالتیان دوم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی مولکولی لاکتوباسیل جدا شده ازدو نمونه خمیر ترش محلی تربت جام وآلمان)سنتی و صنعتی( بااستفاده از روش مولکولی در سطح DNA می باشد. بدین منظور خمیر ترش بر اساس خصوصیات ارگانولپتیکی )عطر و طعم( از شهرستان تربت جام جمع آوری گردید. پس از استخراج DNA از خمیر تکثیر قطعه 253 جفت بازی از ژن 16s RNA ریبوزومی توسط آغازگرهای مختص شناسائی لاکتو باسیل انجام گرفت. سپس قطعات تکثیر شده تعیین توالی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که در موقعیت 182 و 202 به ترتیب تغییرات نوکلئوتیدی A/C و T/C وجود دارد دارد که در موقعیت 182 اسیدآمینه هیستیدین به پرولین و در موقعیت 208 اسید گلوتامین به کدون پایان تغییر یافته است همچنین توالی نهایی بدست آمده از نمونه 22 درصد / 22 درصد آدنین، 1 / تربت با طول 253 جفت باز شامل 22 درصد تیمین بود. نتایج / 22 درصد سیتوزین و 5 / گوانین، 3 فیلوژنتیکی با استفاده از روش Neighbor-Joining نشان داد، که باکتری Lactobacillus plantarum جدا شده ازخمیر ترش تربت کمترین فاصله ژنتیکی با آلمان ، چین و هلند و بیشترین فاصله ژنتیکی با Lactobacillus plantarum فرانسه دارد.

کلمات کلیدی

, اسید لاکتیک, خمیر ترش, ژن 16Sr RNA , تعیین توالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044988,
author = {اسحق ابادی, الهام and شهریاری احمدی, فرج اله and نصیری, محمدرضا and عدالتیان دوم, محمدرضا},
title = {شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی},
booktitle = {سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {اسید لاکتیک،خمیر ترش،ژن 16Sr RNA ، تعیین توالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی
%A اسحق ابادی, الهام
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A نصیری, محمدرضا
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%J سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2014

[Download]