تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (183-206)

عنوان : ( بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد مسافران فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد )

نویسندگان: آذر کفاش پور , سیدمحمدرضا حسینی , زهرا ساقی , ابوالفضل صفائی موحد , حسین فارسی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مباحث اصلی که در رقابت پذیری شرکت های خدماتی مطرح است، کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان می باشد. در این پژوهش تاثیر شاخص های اصلی و مهم کیفیت خدمات(اعتماد، همدلی،محسوس بودن و اطمینان)و تاثیر آن بر اعتماد مسافران با نقش واسط تفاهم مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق،توصیفی -پیمایشی از نوع کاربردی است.برای جمع آوری داده ها ار پرسشنامه استفاده شده است.روایی و پایایی آن با استفاده از روایی و محتوایی و سازه و همچنین آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت.جامعه آماری در این پژوهش مسافران فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد می باشد.طرح نمونه گیری احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده و تحلیل داده های مربوط به 384 نفر که به سوالات تحقیق پاسخ دادند حاکی از نتایید نقش میانجی تفاهم در رابطه بین ابعاد خدمات و اعتماد مسافران است.به علاوه ابعاد کیفیت به طور مستقیم با اعتماد و تفاهم و همچنین تفاهم با اعتماد رابطه معناداری دارند.

کلمات کلیدی

, کیفیت خدمات, اطمینان , همدلی , محسوس بودن , پاسخگویی , تفاهم, اعتماد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045016,
author = {کفاش پور, آذر and حسینی, سیدمحمدرضا and زهرا ساقی and صفائی موحد, ابوالفضل and حسین فارسی زاده},
title = {بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد مسافران فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-7744},
pages = {183--206},
numpages = {23},
keywords = {کیفیت خدمات، اطمینان ، همدلی ، محسوس بودن ، پاسخگویی ، تفاهم، اعتماد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش واسط تفاهم بر رابطه بین کیفیت خدمات و اعتماد مسافران فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد
%A کفاش پور, آذر
%A حسینی, سیدمحمدرضا
%A زهرا ساقی
%A صفائی موحد, ابوالفضل
%A حسین فارسی زاده
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2014

[Download]