دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School, دوره (32), شماره (301), سال (2014-11) , صفحات (1-13)

عنوان : ( شناسایی یک پپتید مهار کننده ACE از هیدرولیزات پروتئین های سفیده تخم شتر مرغ )

نویسندگان: مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , محمد رضا عباس زادگان , خدیجه شاهرخ آبادی , محبوبه نخعی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: از آنجا که داروهای سنتزی ضد فشار خون دارای اثرات جانبی است، استخراج پپتید های ضد فشار خون از منابع طبیعی فاقد اثرات جانبی مورد نیاز است. هدف از این تحقیق شناسایی پپتید حاصل از هیدرولیز آنزیمی پروتئین های تخم شتر مرغ و مطالعه اثرات مهارکنندگی آن بر آنزیم تبدیل کننده آنزیوتانسین-1 است. روش ها:هیدرولیز آنزیمی پروتئین های تخم شتر مرغ با استفاده از آنزیم های پپسین و پانکراتین انجام شد، سپس فرکشن ها با استفاده از RP-HPLC جدا شدند. و توالی پپتید با استفاده از اسپکتروفتومتری MALDI-TOF شناسایی شد و فعالیت مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین-1و پارامترهای کینیتیک سنجش شد. یافته ها:نتایج تعیین توالی نشان داد که پپتید خالص شده با نامDG-10 دارای توالیDAESLSRLLG و وزن ملکولی18/1060 دالتون است. این پپتید دارای فعالیت بالا مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین-1 با 133/. IC50= میلی گرم بر میلی لیتر در غلظت 159/. نهایی میلی گرم بر میلی لیتربدست آمد. منحنی لینوربرک مربوط به پپتیدDG-10 نشان داد، مکانیسم مهار از نوع غیر رقابتی است. برهمکنش ملکولی و انرژی اتصال پپتید با آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین- 1 با داکینگ بررسی شد. نتیجه گیری: این نتایج نشان داد که پپتید DG-10جداشده از پروتئین های تخم شتر مرغ، دارای فعالیت مهار کننده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین-1است.

کلمات کلیدی

, آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین-1, پروتئین های سفیده تخم شتر مرغ, پپتید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045036,
author = {مسعود همایونی تبریزی and آسوده, احمد and محمد رضا عباس زادگان and خدیجه شاهرخ آبادی and محبوبه نخعی مقدم},
title = {شناسایی یک پپتید مهار کننده ACE از هیدرولیزات پروتئین های سفیده تخم شتر مرغ},
journal = {دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School},
year = {2014},
volume = {32},
number = {301},
month = {November},
issn = {1735-854x},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین-1، پروتئین های سفیده تخم شتر مرغ، پپتید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی یک پپتید مهار کننده ACE از هیدرولیزات پروتئین های سفیده تخم شتر مرغ
%A مسعود همایونی تبریزی
%A آسوده, احمد
%A محمد رضا عباس زادگان
%A خدیجه شاهرخ آبادی
%A محبوبه نخعی مقدم
%J دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School
%@ 1735-854x
%D 2014

[Download]