کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی , 2014-10-26

عنوان : ( تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , علی رستگارمقدم اعتمادی , بهزاد بیگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شدده در بدورس 3135 بوده و 313 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه - اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی پژوهش، 3133 و تحلیل دادههای پژوهش در حالت تلفیقی )ترکیبی(، از مدلهای رگرسیونی چند متغیره در نرمافزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. در این پژوهش، سیاست تقسیم سود، متغیر وابسته و اعتماد بیش از حد مدیریتی، متغیر مسدتقل بدوده و از متغیرهای کنترلی مؤثر بر سیاست تقسیم سود شامل بازده داراییها، اهرم مالی و اندازه شرکت نیز استفاده شده است. همچنین در این پژوهش از متغیر فرصت سرمایهگذاری به عنوان متغیر تعدیلکننده رابطه بین اعتماد بیش از حد مددیریتی و سیاسدت تقسیم سود استفاده بعمل آمده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که مقوله اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سدود شدرک تهدای بورسدی تدأثیر مستقیم دارد ولی با افزایش فرصتهای سرمایهگذاری، تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود، معکوس مد ی- شود.

کلمات کلیدی

, واژههای کلیدی: اعتماد بیش از حد مدیریتی, سیاست تقسیم سود, فرصت رشد و شرکتهای بورس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045040,
author = {عباس زاده, محمدرضا and علی رستگارمقدم اعتمادی and بیگی, بهزاد},
title = {تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار},
booktitle = {کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژههای کلیدی: اعتماد بیش از حد مدیریتی، سیاست تقسیم سود، فرصت رشد و شرکتهای بورس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
%A عباس زاده, محمدرضا
%A علی رستگارمقدم اعتمادی
%A بیگی, بهزاد
%J کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
%D 2014

[Download]