همایش بین المللی مدیریت , 2014-11-22

عنوان : ( چارچوبی مفهومی برای سنجش تاثیر بازاریابی حسی بر شکل گیری نیات رفتاری مشتریان در سازمان های خدماتی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , لیلا بصیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سازمان های خدماتیبرای کسب مزیت رقابتیبایستی همواره از رویکردهای نوین و مناسب بازاریابی بهره-گیری نمایند و بدینوسیله با تاثیرگذاری بر قصد و نیت رفتاری مشتریان خود، آن ها را حفظ نموده و شمار آن ها را توسعه دهند. مسئله کلیدی این پژوهش، معرفی رویکردی نوین و مناسب از بازاریابی است که برای مشتری تجربه ای خوشایند خلق کند.از این رو، بستر جدید بازاریابی حسی معرفی شده و مبین این مطلب است کهبا ایجاد تجربه ای خوشایند در ارائه خدمات به مشتریان جدید، آنها را میتوان به مشتریانی وفادار تبدیل نمود. این مشتریان به سبب شکل گیری تجربه شخصی و احساسی مثبت، علاوه بر مراجعه مجددبه سازمان، آن را به اطرافیان خود نیز توصیه می کنند. بنابراین در این پژوهش، چارچوبی نوین و جامع پیرامون تاثیرگذاری بازاریابی حسی بر شکل گیری قصد و نیت رفتاری مشتریان ارائه شده است و نتیجه حاصلهمی تواند مبنایی برای پژوهش های آتی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تجربه مشتری, بازاریابی حسی, قصد و نیات رفتاری, سازمان های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045142,
author = {رحیم نیا , فریبرز and بصیر, لیلا},
title = {چارچوبی مفهومی برای سنجش تاثیر بازاریابی حسی بر شکل گیری نیات رفتاری مشتریان در سازمان های خدماتی},
booktitle = {همایش بین المللی مدیریت},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تجربه مشتری، بازاریابی حسی، قصد و نیات رفتاری، سازمان های خدماتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چارچوبی مفهومی برای سنجش تاثیر بازاریابی حسی بر شکل گیری نیات رفتاری مشتریان در سازمان های خدماتی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A بصیر, لیلا
%J همایش بین المللی مدیریت
%D 2014

[Download]