اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , 2014-03-06

عنوان : ( پوشش های نانو رس به عنوان ابزار بهبود خواص ارگانولپتیک در فراورده های آردی )

نویسندگان: محبوبه رضایی , سید علی مرتضوی , هاشم پورآذرنگ , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماندگاری،کیفیت ،تازگی و ایمنی مواد غذایی از مواردی است که توجه جهانی را به خود مشغول داشته است. تولید نسل جدید بسته بندی ها ی نانو حاوی ذرات رس از مواردی است که چنین ویژگی هایی را برای غذا فراهم می کند.در این تحقیق، تازگی و بهبود خواص ارگانولپتیک در فراورده هایی که بوسیله نانو پوشش های رس بسته بندی شده اند،به وسیله یک گروه پانلیست مصرف گرا(آموزش ندیده)مورد بررسی قرار گرفت.این تکنولوژی های بسته بندی نقش مهمی در گسترش زمان ماندگاری فراورده نشان داد. فراورده هایی که در پوشش نانو رس که با اعداد 4 (حاوی 10 درصد نانو رس )، 5 (حاوی 5% نانو رس) و 6(حاوی 3% نانو رس)نشان داده شده اند بسته بندی شده بودند نسبت به نمونه ی شاهد(با عدد 3 نشان داده شده است) که در پوشش های پلیمری قرار گرفته بودند، تفاوت معنی داری در سطح 1درصد نشان داد.همچنین آزمون چند دامنه ای دانکن برای مقایسات میانگین صورت گرفته ،معلوم شد که بین پلیمر شاهد و پوشش های نانو تفاوت معنی داری وجود داشته و این پوششها خواص ارگانولپتیک بهتری از خود نشان دادند.

کلمات کلیدی

, نانوکمپوزیت رس, ارگانولپتیک, ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045205,
author = {محبوبه رضایی and مرتضوی, سید علی and پورآذرنگ, هاشم and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {پوشش های نانو رس به عنوان ابزار بهبود خواص ارگانولپتیک در فراورده های آردی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {نانوکمپوزیت رس،ارگانولپتیک،ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پوشش های نانو رس به عنوان ابزار بهبود خواص ارگانولپتیک در فراورده های آردی
%A محبوبه رضایی
%A مرتضوی, سید علی
%A پورآذرنگ, هاشم
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست
%D 2014

[Download]