پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (3), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (211-226)

عنوان : ( بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیر )

نویسندگان: جلال محمدزاده , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , رسول کدخدایی , آرش کوچکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مانان، گلیکو پروتئینی است که از واحد های مانوز متصل به پروتئین تشکیل شده و با دارا بودن ساختار ترکیبات آمفی فیلیک طبیعی، می تواند به عنوان بیو امولسیفایر مورد استفاده قرار گیرد. لذا در این تحقیق، تولید مانان توسط مخمر کلویورومایسس با استفاده از روش ترکیبی طرح کسری از (PTCC:5194, CBS مارکسیانوس ( 6432 فاکتوریل کامل و سطح پاسخ با تعیین تاثیر متغیر های غلظت لاکتوز بر پایه پودر دما و حجم مایه تلقیح مورد ،pH ، آب پنیر، غلظت عصاره مخمر، فعال کننده آنزیمی آزمایش های غربال گری و بهینه سازی قرار گرفت. نتایج نشان داد چهار متغیر غلظت های .(P <0/ و دما بیشترین تاثیر را بر تولید مانان داشتند ( 05 pH ، لاکتوز و عصاره مخمر بهینه سازی عوامل موثر با روش سطح پاسخ، شرایط مناسب تولید مانان را با بیشینه 52 گرم بر لیتر لاکتوز، / 209/23 (میلی گرم در صد میلی لیتر محیط) در غلظت های 60 31 درجه سانتی گراد با / 5 و دمای 90 / برابر 36 pH ، 10/38 گرم بر لیتر عصاره مخمر 0(بر ساعت) نشان داد . همچنین نتایج حاکی از آن بود / سرعت بیشینه رشد ویژه 401 0) می تواند جهت پیشگویی رفتار رشد / که مدل مونود با ضریب همبستگی بالا ( 998 مخمر و تولید مانان مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, روش سطح پاسخ, کلویورومایسس مارکسیانوس, مانان /مانو پروتئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045241,
author = {محمدزاده, جلال and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and رسول کدخدایی and کوچکی, آرش},
title = {بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیر},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2252-0937},
pages = {211--226},
numpages = {15},
keywords = {بهینه سازی; روش سطح پاسخ; کلویورومایسس مارکسیانوس; مانان /مانو پروتئین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیو امولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیر
%A محمدزاده, جلال
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A رسول کدخدایی
%A کوچکی, آرش
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2014

[Download]