همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی , 2013-11-06

عنوان : ( ویژگی های مولکولی و صنعتی آنزیم گلوکوز ایزومراز استرپتومایسیس روبیجینوس: بررسی و تعیین نقش آمینواسیدهای مسول در پایداری دمایی و اسید- سازش پذیری در پایداری ساختاری پروتئین )

نویسندگان: الگا عظیمی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی آنزیم های گلوکوز ایزومراز با فعالیت بهینه در محیط های اسیدی از اهمیت خاصی در صنعت برخوردار است. این مطالعه به هدف تعیین رزیدوهای مسول در اسید-سازش پذیری انجام شد تا از نتایج آن در مراحل بعدی در طراحی چنین آنزیم هایی استفاده شود. بررسی توالی بوسیله مالتیپل الاینمنت علیه Streptomyces rubiginosus آمینواسیدی گلوکوز ایزومراز آنزیم های با فعالیت در محیط اسیدی و بررسی موقعیت آنها در ساختار سه بعدی مشخص نمود کاندیدای مناسبی برای فعالیت در محیط اسیدی می E210D و E69A،E8A که موتانت های می شوند. همچنین آمینواسیدهای دخیل در پایداری دمایی تعیین pKa باشند، که سبب کاهش که پایداری دمایی سبب تسریع روند خالص سازی E167M و D295E ،D363E گردیدند گردیده، که برای تجاری سازی چنین آنزیم هایی فاکتور مهمی محسوب می شود. این مطالعه اطلاعات ارزشمندی را به منظور طراحی منطقی گلوکوز ایزومرازهای اسید-سازش پذیر و دما- ایجاد و پس از انرژی SpdbV® پایدار فراهم می سازد. بعلاوه، موتانت های ارائه شده توسط و راماچاندران انجام شد که همگی ERRAT مینیمایزیشن بر روی آنها تست های مختلف ماننددر محدوده قابل پذیرش بودند. همچنین تغییرات کمی در ساختار دوم توسط برنامه تعیین گردید. این مطالعه اطلاعات ارزشمندی را به منظور طراحی منطقی گلوکوز ایزومرازهای اسید-سازش پذیر و دما-پایدار فراهم می سازد.

کلمات کلیدی

, گلوکر ایزومراز, مهندسی پروتئین, اسیدیته پایین, پایداری دمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045245,
author = {عظیمی, الگا and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {ویژگی های مولکولی و صنعتی آنزیم گلوکوز ایزومراز استرپتومایسیس روبیجینوس: بررسی و تعیین نقش آمینواسیدهای مسول در پایداری دمایی و اسید- سازش پذیری در پایداری ساختاری پروتئین},
booktitle = {همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {گلوکر ایزومراز، مهندسی پروتئین،اسیدیته پایین، پایداری دمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویژگی های مولکولی و صنعتی آنزیم گلوکوز ایزومراز استرپتومایسیس روبیجینوس: بررسی و تعیین نقش آمینواسیدهای مسول در پایداری دمایی و اسید- سازش پذیری در پایداری ساختاری پروتئین
%A عظیمی, الگا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی
%D 2013

[Download]