علوم آماری ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (61-76)

عنوان : ( مقایسه زمان جایگذاری بهینه در سیستم‌های قابل تعمیر براساس توابع نرخ خرابی و احتمال تعمیر مینیمال )

نویسندگان: فاطمه صفائی کریم آباد , جعفر احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم قابل تعمیری را در نظر بگیرید که دو نوع خرابی با نرخ‌های متفاوت برای آن رخ می‌دهد. انتخاب تعمیر مینیمال یا تعویض کامل به نوع خرابی وابسته است. طول دوره تعویض با توجه به تابع هزینه و مفهوم هزینه کاهش یافته، بهینه می‌شود. در این مقاله، طول دوره جایگذاری بهینه با در نظر گرفتن توابع نرخ مختلف و همچنین با احتمال تعمیر مینیمال متفاوت، باهم مقایسه می‌شوند. براساس نتایج حاصل، در مورد اینکه در کدام سیستم باید جایگذاری پیشگیرانه زودتر انجام شود، می‌توان اظهار نظر نمود. برای تشریح بیشتر نتایج مقاله، مثال‌های عددی ارائه و مطالعه شبیه‌سازی انجام شده است.

کلمات کلیدی

, جایگذاری بهینه, سیستم‌های قابل تعمیر, تعمیر مینیمال, فرآیند پواسن ناهمگن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045353,
author = {صفائی کریم آباد, فاطمه and احمدی, جعفر},
title = {مقایسه زمان جایگذاری بهینه در سیستم‌های قابل تعمیر براساس توابع نرخ خرابی و احتمال تعمیر مینیمال},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {1},
month = {July},
issn = {1735-8183},
pages = {61--76},
numpages = {15},
keywords = {جایگذاری بهینه، سیستم‌های قابل تعمیر، تعمیر مینیمال، فرآیند پواسن ناهمگن،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه زمان جایگذاری بهینه در سیستم‌های قابل تعمیر براساس توابع نرخ خرابی و احتمال تعمیر مینیمال
%A صفائی کریم آباد, فاطمه
%A احمدی, جعفر
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2015

[Download]