علوم باغبانی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (407-415)

عنوان : ( بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی خواص بیوشیمیایی (Mentha piperita L.) فلفلی نعنا )

نویسندگان: فاطمه روزدار , مجید عزیزی ارانی , عسگر غنی , غلامحسین داوری نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای انجام این تحقیق، آزمایشی بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و 11 تیمار اجرا شد. شش توان مختلف ماکروویو شـامل 300 ،180 ،100، 600 ،450 و 900 وات، دو دمای آون شامل 50 و 70 درجه سانتیگراد، روش خشک کن، سایه مصنوعی و نمونه تازه به عنوان تیمارهای ایـن آزمـایش مورد مقایسه قرار گرفتند. در روشهای مختلف خشک کردن، کاهش وزن نمونه ها تا رسیدن محتوای رطوبتی به 0.10 بر پایه وزن خشک رسـید ادامـه * داشت. پس از خشک شدن نمونه ها صفاتی مانند مدت زمان خشک شدن، درصد اسانس، خصوصیات رنـگ ( L a ، * b ، * ، هیـو و درجـه خلـوص رنـگ ) و برخی خصوصیات بیوشیمیایی (میزان فنل کل، فلاوونوئید کل، فلاون و فلاونول کل، کربوهیدرات کل و فعالیت آنتی اکسیدانی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تأثیر معنی دار روشهای مختلف خشک کردن بر تمامی صفات مورد مطالعه بود. کمترین و بیشترین زمان خشک کردن (5.03 و 570 دقیقه) به ترتیب مربوط به تیمارهای خشک کردن با توان 900 وات ماکروویو و روش خشک کردن در خشک کن بـود . بـ یشتـرین درصـد اسـانس (2.6 درصد) در روش خشک کردن در خشک کن به دست آمد. بالاترین میزان شاخص *b و درجه خلوص رنگ در نمونـه تـازه و سـپس در تیمارهـای سـایه مصنوعی و خشک کن بود و کمترین میزان در تیمارهای ماکروویو 180 و 900 وات بود. همچنین بالاترین میـزان فنـل کـل در نمونـه تـازه و سـپس در نمونه های خشک شده در ماکروویو 900 وات و سایه مصنوعی بود در حالیکه کمترین میزان فنل کل در تیمار آون با دمـای 70 درجـه سـانتی گـراد بـ ه دست آمد. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی مربوط به نمونه تازه، نمونه های خشک شده در سـایه مصـنوعی و مـاکروویو (600 و 900 و 450 وات) بـو د و کمترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در نمونه های خشک شده در آون با دمای 70 و 50 درجه سانتیگراد بود.

کلمات کلیدی

, نعنا فلفلی, ترکیبات فنلی, فعالیت آنتی اکسیدانی, ماکروویو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045548,
author = {روزدار, فاطمه and عزیزی ارانی, مجید and عسگر غنی and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی خواص بیوشیمیایی (Mentha piperita L.) فلفلی نعنا},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4730},
pages = {407--415},
numpages = {8},
keywords = {نعنا فلفلی، ترکیبات فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی، ماکروویو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی خواص بیوشیمیایی (Mentha piperita L.) فلفلی نعنا
%A روزدار, فاطمه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A عسگر غنی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]