تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (1-16)

عنوان : ( بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بروفاداری مشتری بواسطه هویت یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگیهای تویوتا) )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , شیرین فیض محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضای رقابتی بسیار فشرده و بالابودن نرخ ورود رقبای جدید مدیران کلیه صنایع را ملزم نموده تا به دنبال راه‌هایی جدید و پربازده جهت جلب وفاداری مشتریان خویش باشند. برندها حامل معانی نمادین می‌باشند و می‌توانند به مشتریان در دست‌یابی به هدف‌های اساسی هویتی‌شان کمک کنند، بنابراین یکی از راه‌های جدید جلب وفاداری مشتری از طریق هویت‌یابی وی با برند محصولات است. در مطالعه حاضر اثر هویت‌یابی با برند، تمایز و پرستیژ بر وفاداری به برند سنجیده شده است. همچنین در این تحقیق نقش واسط هویت‌یابی مشتری میان روابط تمایز، پرستیژ و وفاداری مشتری نیز مورد بررسی قرار گرفته‌است. بدین منظور تحقیقی پیمایشی در یک نمونه 384 نفری از میان مشتریان خودرو تویوتا در سطح شهر مشهد، با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. داده‌ها با روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و آزمون میانجی‌گری بارُن و کنی تحلیل شده‌اند. طبق نتایج به‌دست آمده تمایز، هویت‌یابی و پرستیژ به ترتیب بیشترین اثر را بر وفاداری به برند دارند و همچنین تمایز و پرستیژ برند نه تنها به طور مستقیم بلکه به واسطه هویت‌یابی مشتری نیز بر وفاداری به برند اثرگذار هستند.

کلمات کلیدی

, پرستیژ برند, تمایزبرند, وفاداری به برند, هویت‌یابی مشتری با برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045603,
author = {رحیم نیا , فریبرز and کفاش پور, آذر and فیض محمدی, شیرین},
title = {بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بروفاداری مشتری بواسطه هویت یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگیهای تویوتا)},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2014},
volume = {4},
number = {3},
month = {November},
issn = {2228-7744},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {پرستیژ برند، تمایزبرند، وفاداری به برند، هویت‌یابی مشتری با برند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تمایز و پرستیژ برند بروفاداری مشتری بواسطه هویت یابی مشتری با برند (مشتریان نمایندگیهای تویوتا)
%A رحیم نیا , فریبرز
%A کفاش پور, آذر
%A فیض محمدی, شیرین
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2014

[Download]