همایش گیاهان دارویی , 2015-02-03

عنوان : ( بررسی تاثیر دو گونه ی باکتری محرک رشد از جنس سودوموناس شامل سودوموناس فلورسنس و سودوموناس پوتیدا بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: سیمین ایران خواه , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری های محرک رشد گیاه معمولا در تماس با سطح ریشه هستند و رشد گیاه را از طریق مکانیزم هایی مثل بهبودجذب عناصر معدنی و تولید فیتوهورمون ها، افزایش می دهند.هدف از این تحقیق بررسی اثر همزیستی دو گونه ی باکتری محرک رشد از جنس سودوموناس شامل سودوموناس فلورسنس( pseudomonas fluorescens) و سودوموناس پوتیداputida) pseudomonas) بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه شنبلیله در شرایط تنش خشکی می باشد. روش تحقیق: آزمایش در قالب کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل دو گونه ی دو گونه ی باکتری محرک رشد از جنس سودوموناس شامل سودوموناس فلورسنس و سودوموناس پوتیدا وتیمار شاهد بدون میکروارگانیسم در دو شرایط تنش خشکی 40 درصد ظرفیت زراعی و بدون تنش (80 درصد ظرفیت زراعی) انجام شد. تنظیم رطوبت خاک بر اساس درصد رطوبت جرمی محاسبه و کسری آب موجود تا سطح رطوبت مورد نظر پس از محاسبه تعیین و در اختیار گیاه قرار گرفت. نتایج آزمایش: نتایج به دست آمده از آزمایش نشان داد که برقراری رابطه ی همزیستی با هر دو گونه ی باکتری سودوموناسی فوق باعث افزایش معناداری در صفات مورفولوژیکی و فیریولوژیکی گیاه شنبلیله شامل ارتفاع گیاه، میزان آب نسبی برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه و هم چنین افزایش نسبت ریشه به اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد می شود.

کلمات کلیدی

, باکتری محرک رشد, تنش خشکی, سودوموناس پوتیدا, سودوموناس فلورسنس, گیاه شنبلیله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045660,
author = {ایران خواه, سیمین and گنجعلی, علی},
title = {بررسی تاثیر دو گونه ی باکتری محرک رشد از جنس سودوموناس شامل سودوموناس فلورسنس و سودوموناس پوتیدا بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله در شرایط تنش خشکی},
booktitle = {همایش گیاهان دارویی},
year = {2015},
location = {lain, ايران},
keywords = {باکتری محرک رشد، تنش خشکی، سودوموناس پوتیدا، سودوموناس فلورسنس، گیاه شنبلیله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر دو گونه ی باکتری محرک رشد از جنس سودوموناس شامل سودوموناس فلورسنس و سودوموناس پوتیدا بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله در شرایط تنش خشکی
%A ایران خواه, سیمین
%A گنجعلی, علی
%J همایش گیاهان دارویی
%D 2015

[Download]