پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (2), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (122-156)

عنوان : ( تأثیر عامل اقتصادی در مدیریت منازعه هند و پاکستان طی سال های 2010-1998 )

نویسندگان: سید احمد فاطمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیوند اقتصاد و منازعه بین المللی یکی از محورهای مهم اقتصاد سیاسی بین الملل است. هدف این مقاله، بررسی تأثیر عنصر اقتصاد در مدیریت منازعه هند و پاکستان با استفاده از رویکردهای اقتصاد سیاسی بین الملل است. بنابراین، مقاله حاضر در چند قسمت سامان می یابد. نخست، تلاش می گردد تا چارچوب نظری مختصر و منسجمی فراهم شود که به طور خلاصه بر نسبت عناصر اقتصادی و منازعه متمرکز باشد. حاصل این قسمت هویدا شدن دو متغیر کلان همکاری دوجانبه و اقتصادمحوری است که ذیل هر یک چند شاخص مهم مطرح می گردد. دوم، همکاری دوجانبه هند و پاکستان در دو شاخص تجارت و سرمایه گذاری متقابل بررسی و نسبت آنها با منازعه این دو کشور سنجیده می شود. سوم، با استفاده از آمارهای موجود نشان داده خواهد شد که چگونه اولویت یافتن اقتصاد برای هند و پاکستان، آنها را از منازعات دوجانبه دور کرده و به رفتار احتیاط آمیز سوق داده است. سرانجام، نتیجه گیری مختصری از مطالب ارائه می گردد.

کلمات کلیدی

, اقتصاد, مدیریت منازعه, هند, پاکستان, همکاری دوجانبه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045726,
author = {فاطمی نژاد, سید احمد},
title = {تأثیر عامل اقتصادی در مدیریت منازعه هند و پاکستان طی سال های 2010-1998},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-3472},
pages = {122--156},
numpages = {34},
keywords = {اقتصاد، مدیریت منازعه، هند، پاکستان، همکاری دوجانبه، اقتصادمحوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عامل اقتصادی در مدیریت منازعه هند و پاکستان طی سال های 2010-1998
%A فاطمی نژاد, سید احمد
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2013

[Download]