چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی , 2014-05-14

عنوان : ( تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک‌های غرب مشهد )

نویسندگان: سپیده اکبری , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر تغییرات غلظت نیکل و کروم و توزیع آن در خاک‌های غرب مشهد انجام شد. بدین منظور سه خاکرخ در قسمت‌های مختلف شانه شیب، شیب پشتی و پای شیب یک کاتنا واقع در غرب مشهد حفر و نمونه‌برداری شد. غلظت عناصر Ni و Cr توسط تیزاب عصاره‌گیری و توسط دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. مقدار نیکل از 6/52 تا 5/312 و کروم از 2/35 تا 3/135 میلی‌گرم بر کیلوگرم متغیر بود. غلظت نیکل و کروم تابعی از عمق خاک بود و با فزایش عمق میزان آنها افزایش یافت؛ همچنین، غلظت هر دو عنصر از شانه شیب به سمت پای شیب روند افزایشی داشت.

کلمات کلیدی

, کاتنا, اولترابازیک, نیکل, کروم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045731,
author = {اکبری, سپیده and کریمی, علیرضا and لکزیان, امیر and فتوت, امیر},
title = {تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک‌های غرب مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی},
year = {2014},
location = {ساری, ايران},
keywords = {کاتنا، اولترابازیک، نیکل، کروم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک‌های غرب مشهد
%A اکبری, سپیده
%A کریمی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%J چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاه شناسی درختی
%D 2014

[Download]