اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار , 2015-06-21

عنوان : ( ارزیابی کمی و کیفی رواناب های سطحی غرب شهر مشهد )

نویسندگان: الهام سادات هاشمی اشتیوانی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غلظت فلزات سنگین ( Pb, Zn, Ni, Cr, Ba, Mn) شبه فلزات (As, Sb)و آنیون ci وکاتیونها (Ca, Mg, Na, K) در5نمونه ازروانابهای سطحی غرب شهرمشهد اندازه گیری شد سپس نمونه ها برای تعیین 8عنصربه روش ICP موردتجزیه شیمیایی قرارگرفتند نتایج نشان میدهد غلظت فلزات موردمطالعه درنمونه های رواناب شهری پایین تر ازحدمجاز WHO می باشد بررسی خورندگی رسوبگذاری آبهای با استفاده ازشاخص لانژلیه (Langlier index)صورت گرفت و نمونه های آب همه ازنوع رسوبگذاربراورد شد پارامترهای کیفی کشاورزی مانند نسبت جذب سدیم درصد سدیم مورد بررسی قرارگرفت و باتوجه به مقادیرهدایت الکتریکی برآورد خطرشوری انجام شد کلاس آب براساس sAR و مقادیر هدایت الکتریکی C) ، C3-S1 بوده و کیفیت اب قابل استفاده برای کشاورزی شور ارزیابی شد همچنین درارزیابی کمی رواناب منطقه موردمطالعه میزان حداکثر دبی سیلاب به روش استدلالی به تفکیک درحوضه آبریز چهل بازه 137/78m3/s درحوضه ابریز خیام درون شهری 507/69m3/s ودرحوضه آبریزخیام برون شهری 166/29m3/s برآورد شده است درحال حاضر این حجم عظیم آب با کیفیت با عبور ازسطح شهرآلوده شده و نهایتا درمسیررسیدن به کشف رود تبخیر میگردد

کلمات کلیدی

, غرب مشهد , رواناب سطحی , شاخص لانژلیه , پارامترهای کشاورزی , دبی سیلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045780,
author = {هاشمی اشتیوانی, الهام سادات and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد},
title = {ارزیابی کمی و کیفی رواناب های سطحی غرب شهر مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار},
year = {2015},
location = {همدان, ايران},
keywords = {غرب مشهد ، رواناب سطحی ، شاخص لانژلیه ، پارامترهای کشاورزی ، دبی سیلاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کمی و کیفی رواناب های سطحی غرب شهر مشهد
%A هاشمی اشتیوانی, الهام سادات
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%J اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار
%D 2015

[Download]