22 کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2014-08-30

عنوان : ( بهینه سازی شرایط اکستروژن و نگهداری کره حاوی آلفالینولنیک اسید با استفاده از روش سطح پاسخ )

نویسندگان: مرتضی کاشانی نژاد , سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی مظاهری طهرانی , مهدی کاشانی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر شرایط اکستروژن (شامل درجه برش ( 500 ،750 ،1125، 1500 و s-11750 )، دمای خوراک ورودی (5 ،7 ،10، 13 و°C15)) و دمای نگهداری (5 ،7 ،10، 13 و°C15) بر خواص حسی کره حاوی آلفالینولنیک شامل گسترش‌پذیری، روغنی بودن، سختی، سرعت ذوب،چسبندگی، پیوستگی، طعم کره ای، طعم اسیدی، تند شدگی، رنگ و پذیرش کلی بعد از 10 روز ذخیره سازی کره مورد بررسی قرار گرفت. افزایش درجه برش اکسترودر سبب کاهش سختی و افزایش گسترش‌پذیری و در نهایت پذیرش کلی شد، در حالی که افزایش دمای نگهداری کره سبب کاهش طعم کره ای، طعم اسیدی و پذیرش کلی شد. دمای خوراک ورودی به اکسترودر نیز هیچ گونه اثر معنی داری بر ویژگی های حسی محصول نهایی نداشت. نقطة بهینه فرآیند تولید با توجه به صفات مذکور، درجه برش اکسترودر (s-11500 )، دمای خوراک ورودی به اکسترودر (°C9) و دمای نگهداری (°C7) به دست آمد. چنین محصولی دارای امتیاز گسترش‌پذیری 3.7، روغنی بودن 3.1، سختی 2.9، سرعت ذوب 3.5،چسبندگی 3.1، پیوستگی 3.7، طعم کره ای 3.9، طعم اسیدی 2.6، تند شدگی 3.3، رنگ 3.7و پذیرش کلی3.7 خواهد بود

کلمات کلیدی

, اکسترودر , روش سطح پاسخ , کره آلفالینولنیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045794,
author = {کاشانی نژاد, مرتضی and رضوی, سیدمحمدعلی and مظاهری طهرانی, مصطفی and مهدی کاشانی نژاد},
title = {بهینه سازی شرایط اکستروژن و نگهداری کره حاوی آلفالینولنیک اسید با استفاده از روش سطح پاسخ},
booktitle = {22 کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {اکسترودر ، روش سطح پاسخ ، کره آلفالینولنیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی شرایط اکستروژن و نگهداری کره حاوی آلفالینولنیک اسید با استفاده از روش سطح پاسخ
%A کاشانی نژاد, مرتضی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A مهدی کاشانی نژاد
%J 22 کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2014

[Download]