بیست و دومین کنگره ملی صنایع غذایی گرگان , 2014-08-30

عنوان : ( بررس اثر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود خواص رنگی و حسی فلفل دلمه )

نویسندگان: اکرم قهرمانی چرمهینی , ناصر صداقت , آرش کوچکی , الناز میلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلفل دلمه در گروه سبزیجات قرار داشته و حاوی مواد عذایی موثر در درمان و پیشگیری بسیاری از بیماری ها می باشد با ابن وجود به دلیل چروکیدگی و از دست دادن رطوبت و به دنبال آن کاهش ویتامین ها و رنگ ظاهری و خواص حسی در مرحله پس از برداشت تا مصرف با مشکلاتی همراه خواهد بود که با استفاده از تکنیک های بسته بندی می توان تا حدود زیادی از افت خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن جلوگیری نمود در این تحقیق از متدولوژی رویه پاسخ و طرح مرکب مرکزی صاف به منظور بررسی تاثیر پلی ساکارید کیتوزان به عنوان پوشش (1-0 درصد) غلظت گاز اکسیژن در بسته بندی(2-21 درصد) دمای نگهداری 20-5 درجه سانتی گراد و زمان انبارداری (45-5 روز) بر خواص رنگی (مولفه های L, a , b استار) و حسی فلفل دلمه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که با بکار بردن 0/5 درصد پوشش کیتوزان و نگهداری فلفل دلمه ای در دمای زیر 10 درجخ سانتیگراد تحت بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده (12-10 درصد اکسیژن) می توان زمان ماندگاری این محصول را با توجه به صفات رنگ سبز ظاهری و پذیرش کلی و همچنین فساد میکروبی تا حدود 20 روز افزایش داد

کلمات کلیدی

, فلفل دلمه , پلی ساکارید کیتوزان , بسته بندی MAP, خواص رنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045860,
author = {قهرمانی چرمهینی, اکرم and صداقت, ناصر and کوچکی, آرش and الناز میلانی},
title = {بررس اثر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود خواص رنگی و حسی فلفل دلمه},
booktitle = {بیست و دومین کنگره ملی صنایع غذایی گرگان},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {فلفل دلمه ; پلی ساکارید کیتوزان ; بسته بندی MAP; خواص رنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررس اثر پوشش خوراکی کیتوزان و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر بهبود خواص رنگی و حسی فلفل دلمه
%A قهرمانی چرمهینی, اکرم
%A صداقت, ناصر
%A کوچکی, آرش
%A الناز میلانی
%J بیست و دومین کنگره ملی صنایع غذایی گرگان
%D 2014

[Download]