پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (2), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (365-380)

عنوان : ( حذف ناخالصی های شکر خام نیشکر در فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با استفاده از عامل فعال سطحی غیریونی )

نویسندگان: وحید حکیم زاده , محمد الهی , سیدمحمود موسوی , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، استفاده از عامل فعال سطحی غیریونی تویین 20 در فرآیند به منظور کاهش ناخالصی های (MEUF) فراپالایش ارتقاء یافته با عامل فعال سطحی و نشاسته مورد بررسی (TDS) شکرخام نیشکر نظیر کدورت، رنگ، کل ماده حل شده قرار گرفت. هم چنین، تغییرات شار تراوه نیز بررسی شد. تاثیر پارامترهای دما (در سه 3 و 5 /5 ، 40 و 50 درجه سانتی گراد)، فشار در عرض غشاء (در سه سطح 2 ، سطح 30 (RSM) بار) و غلظت عامل فعال سطحی (در سه سطح) با استفاده از روش سطح پاسخ بر میزان کاهش ناخالصی های مذکور در شکر خام نیشکر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از عامل فعال سطحی تویین 20 در بهترین حالت منجر به کاهش 98 و 72 درصد نسبت به خوراک در ، رنگ، کدورت و نشاسته به ترتیب به میزان 94 موفقیت زیادی نداشت و TDS مقایسه با فرآیند فراپالایش متعارف شد، اما در کاهش نهایتا به 34 درصد رسید. شار تراوه نیز با افزایش غلظت عامل فعال سطحی کاهش یافت. پارامترهای مدنظر در این تحقیق به طور معنی داری در کاهش رنگ، کدورت، و نشاسته تاثیرگذار بودند.

کلمات کلیدی

, تویین 20 , عامل فعال سطحی, غشاء, فراپالایش ارتقاء یافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045863,
author = {حکیم زاده, وحید and الهی, محمد and موسوی, سیدمحمود and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {حذف ناخالصی های شکر خام نیشکر در فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با استفاده از عامل فعال سطحی غیریونی},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2252-0937},
pages = {365--380},
numpages = {15},
keywords = {تویین 20 ; عامل فعال سطحی; غشاء; فراپالایش ارتقاء یافته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حذف ناخالصی های شکر خام نیشکر در فرآیند فراپالایش ارتقاء یافته با استفاده از عامل فعال سطحی غیریونی
%A حکیم زاده, وحید
%A الهی, محمد
%A موسوی, سیدمحمود
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2014

[Download]