تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (4), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (113-140)

عنوان : ( بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی:مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , قاسم اسلامی , منیره احمدی منش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بخشبندی بازار محصول لپ تاپ با استفاده از سبک زندگ والس و پی بردن به تفاوت های موجود میان این بخش ها است.والس به طور خاص بخشهای مصررف کننرد ه را براساس ویژگی های شخصیتی که رفتار در بازار را تحت تأثیر قرار دهد، تعریف می کند.از نظر والس مصرف کنندگان به هشت گروه تقسیم می شوند که نه تنها شامل متغیرهای روانی مشود، بلکه درآمد، میزان تحصیلات، خواسته های خرید و دیگر عوامل را اضافه می کند.

کلمات کلیدی

, بخش بندی بازار, سبک زندگ , مدل کانو, رضایت مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045937,
author = {کاظمی, مصطفی and اسلامی, قاسم and احمدی منش, منیره},
title = {بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی:مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-7744},
pages = {113--140},
numpages = {27},
keywords = {بخش بندی بازار، سبک زندگ ، مدل کانو، رضایت مشتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی:مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی
%A کاظمی, مصطفی
%A اسلامی, قاسم
%A احمدی منش, منیره
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2014

[Download]