همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور , 2015-02-04

عنوان : ( واکاوی چالش های کشاورزی ارگانیک گامی در جهت توسعه کشاورزی پایدار ( نمونه موردی : نخل کاران اقتصادی دهستان فورگ شهرستان داراب) )

نویسندگان: محبوبه نامدار , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین رویکردهایی نوین در زمینه حفاظت از محیط زیست و کاهش اثرات منفی برنامه های توسعه پایدار، به خصوص در سال های اخیر، توجه به کشاورزی ارگانیک می باشد. با توجه به شرایط گوناگون جغرافیایی، هنوز در برخی از مناطق کشور تولید محصولات کشاورزی به همان شیوه های بومی و سنتی گذشته خود رواج دارد و کشاورزان درتمام مراحل تولید محصول، آبیاری و حتی مبارزه با آفات و امراض از همان دانش و تجربه سنتی و گذشته اجداد خود استفاده می کنند. یکی از این مناطق روستاهای واقع در بخش فورگ شهرستان داراب است که نخل کاران بومی تمام مراحل کشاورزی و تولید محصول خود را به همان شیوه های سنتی و گذشته خود انجام می دهند. هدف از انجام پژوهش کیفی حاضر که با بهره گیری از روش تئوری بنیانی صورت گرفته، بررسی مشکلات و چالش های کشاورزان نخل کار بومی روستاهای شهرستان داراب از دیدگاه خود آنان است. این تحقیق از نوع کاربردی است و روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است . جامعه مورد مطالعه، تعداد 26 بهره بردار نخل کار(صاحب باغ) دهستان های فورگ و آبشور شهرستان داراب است که به روش نمونه گیری هدفمند مورد مطالعه قرار گرفتند. برای دستیابی به اطلاعات از مصاحبه نبمه ساختاریافته و تکنیگ گلوله برفی استفاده شده و مصاحبه با افراد تا اشباع کامل اطلاعات ادامه یافته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کشاورزان نخل کار منطقه به ترتیب اولویت با چالش های اقتصادی - معیشتی، اجتماعی - مدیریتی و ساختاری- زیربنایی مواجه هستند.

کلمات کلیدی

, چالش های کشاورزی, محصولات ارگانیک؛ کشاورزی پایدار؛ نخل کاران دهستان های فورگ و آبشور شهرستان داراب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045940,
author = {نامدار, محبوبه and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {واکاوی چالش های کشاورزی ارگانیک گامی در جهت توسعه کشاورزی پایدار ( نمونه موردی : نخل کاران اقتصادی دهستان فورگ شهرستان داراب)},
booktitle = {همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چالش های کشاورزی، محصولات ارگانیک؛ کشاورزی پایدار؛ نخل کاران دهستان های فورگ و آبشور شهرستان داراب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی چالش های کشاورزی ارگانیک گامی در جهت توسعه کشاورزی پایدار ( نمونه موردی : نخل کاران اقتصادی دهستان فورگ شهرستان داراب)
%A نامدار, محبوبه
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور
%D 2015

[Download]