راهبردهای توسعه روستایی, دوره (1), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (35-50)

عنوان : ( مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی طی سالهای 1384-1390 )

نویسندگان: مصطفی عربی , مهدی خداپرست مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه برخی از مهم ترین شاخص های رفاه اجتماعی و اندازه گیری تغییرهای نابرابری درآمد از جمله ضریب جینی، نسبت دهک ها، ضریب انگل، شاخص رفاه اجتماعی، هزینه سرانه واقعی خانوار، شکاف مصرف شهر و روستا و خط فقر در روستاهای کشور با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها در طی سالهای 1384-1390 محاسبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که روند نابرابری درآمد بر اساس شاخص های محاسبه شده در مناطق روستایی در سطح کشور و استان خراسان شمالی در طی دوره بررسی دارای نوسان بوده و در سال 1390 کاهش چشمگیری داشته است. استان خراسان شمالی در مقایسه با کشور توزیع نابرابر درآمد را طی دوره بررسی شده تجربه کرده است. همچنین نتایج نشان می دهند که شاخص های رفاه اجماعی مناطق روستایی در طی سالهای بررسی شده، در سطح استان خراسان شمالی و کشور روند کاهشی داشته است و روستاهای استان خراسان شمالی در مقایسه با کشور، وضعیت بدتری در زمینه رفاه خانوار داشته اند. هم چنین خط فقر روندی افزایشی داشته که یکی از دلیل های اصلی این افزایش، نرخ زیاد تورم بوده است.

کلمات کلیدی

, توزیع درآمد, خراسان شمالی, رفاه اجتماعی, فقر, روستاها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046126,
author = {عربی, مصطفی and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی طی سالهای 1384-1390},
journal = {راهبردهای توسعه روستایی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-2657},
pages = {35--50},
numpages = {15},
keywords = {توزیع درآمد، خراسان شمالی، رفاه اجتماعی، فقر، روستاها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی طی سالهای 1384-1390
%A عربی, مصطفی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J راهبردهای توسعه روستایی
%@ 2383-2657
%D 2014

[Download]