ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تعیین اثرات تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط سطوح پایین آمونیاک و افزودن آنزیم و آب بر روی پارامترهای تولیدی گاز در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: سیدبهنام صدیقیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآوری خوراک با استفاده از آمونیاک به منظور افزایش محتوی نیتروژن آن انجام می گیرد. آمونیاک با اسیدهای آلی خوراک ترکیب شده و نمک های آمونیوم را تشکیل میدهد که توسط میکروارگانیسم های شکمبه جهت تولید پروتئین میکروبی استفاده می گردد.این پژ وهش به منظور تعیین خصوصیات تخمیری تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط گاز آمونیاک انجام گشت. بد ین منظور تفاله 2و 3 درصد وزن تفاله چغندر خشک)، آب ( 30 درصد وزن تفاله چغندر قند خشک) و همچنین با ، چغندر به وسیله گاز آمونیاک ( 1 یا بدون افزودن آنزیم تیمار گشت. آنزیم یک مولتی آنزیم شام ل سلولاز، ز ایلاناز ، بتا - کلوکوناز، پک تیناز ، فیتاز و آلفا - آم یلاز انجام شد. م یزان P = b (1-e-ct) بود.تیمارها به مدت 2 هفته و در 3 تکرار بسته بندی شدند. .روش تولید گاز با استفاده از فرمول با SAS تولید گاز برای هر یک تیمارها در زمان های 96،72،48،24،16،12،8،4،2 اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 9.2 با استفده از فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام گردید. نتایج حاصل از تولید گاز نشان داد که میزان گاز GLM استفاده از رویه به صورت تجمعی در طی 96 ساعت با افزودن آنزیم و و افزایش سطح آمونیک، کاهش می یابد؛ همچنین پارامترهای مربوط به تولید کاهش یافتند.

کلمات کلیدی

, تفاله چغندر قند, گاز آمونیاک, آنزیم, تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046350,
author = {صدیقیان, سیدبهنام and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تعیین اثرات تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط سطوح پایین آمونیاک و افزودن آنزیم و آب بر روی پارامترهای تولیدی گاز در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تفاله چغندر قند- گاز آمونیاک- آنزیم- تولید گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اثرات تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط سطوح پایین آمونیاک و افزودن آنزیم و آب بر روی پارامترهای تولیدی گاز در شرایط آزمایشگاهی
%A صدیقیان, سیدبهنام
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]