ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر تزریق ویتامین 21 B بر مصرف خوراک، وزن بدن، تولید و ترکیبات شیر در گاوهای اوایل شیردهی هلشتاین )

نویسندگان: مهدی احسانی فریمانی , عباسعلی ناصریان , سعید کامل ارومیه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تعیین اثر تزریق ویتامین 12 B بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین از تعداد 8 راس گاو شیری هلشتاین با چند شکم زایش و 02 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تیمار آزمایشی /22± 04 و میانگین تولید روزانه 5 /7± میانگین روزهای شیردهی 18 استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل گروه شاهد و گروه گاوهای تزریق شده با ویتامین 12 B بودند. تزریق ویتامین 12 B اثر معنی داری بر وزن بدن، ماده خشک مصرفی و pH شکمبه نداشت. اولین تزریق ویتامین 12 B منجر به افزایش معنی دار تولید شیر شد > 4/440( P ( هر چند این افزایش ادامهدار نبوده و در تزریق دوم اثر معنیداری مشاهده نشد. در تزریق اول ویتامین 12 B میزان کیلوگرم پروتئین، لاکتوز و مواد جامد فاقد چربی بطور معنیداری افزایش یافت. در تزریق دوم تنها میزان کیلوگرم لاکتوز و مواد جامد فاقد چربی بطور معنیداری افزایش پیدا کردند و سایر فاکتورها تحت تاثیر قرار نگرفتند. از آنجایی که در این آزمایش تزریق ویتامین 12 B منجر به بهبود عملکرد گاوهای اوایل شیردهی شد شاید بتوان نتیجه گرفت گاوهای امروزی به علت تولید بالا نیاز به سطح بالاتری از ویتامین 12 B دارند.

کلمات کلیدی

, تولید شیر , گاو اوایل شیردهی , مصرف خوراک , , ویتامین 12
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046355,
author = {احسانی فریمانی, مهدی and ناصریان, عباسعلی and کامل ارومیه, سعید},
title = {اثر تزریق ویتامین 21 B بر مصرف خوراک، وزن بدن، تولید و ترکیبات شیر در گاوهای اوایل شیردهی هلشتاین},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تولید شیر - گاو اوایل شیردهی - مصرف خوراک - - ویتامین 12 B},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تزریق ویتامین 21 B بر مصرف خوراک، وزن بدن، تولید و ترکیبات شیر در گاوهای اوایل شیردهی هلشتاین
%A احسانی فریمانی, مهدی
%A ناصریان, عباسعلی
%A کامل ارومیه, سعید
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]