ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( بررسی اثر جایگزینی سیلاژ بوته گوجهفرنگی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین )

نویسندگان: رضا خداوردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , احمد ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعداد 12 رأس گاو شیری هلشتاین (شکم دوم زایش و روزهای شیردهی 5 اثر جایگزینی بخش یا تمام سیلاژ بوته گوجهفرنگی با سیلاژ ذرت و اثر آن بر ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیبات شیر روزانه در یک دوره 30 روزه مورد استفاده قرار گرفتند. جیره شاهد بر اساس ماده خشک، حاوی 16 درصد سیلاژ ذرت بود که در سطوح 50 و 100 درصد با سیلاژ بوته گوجه فرنگی جایگزین شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره شاهد حاوی 16 درصد سیلاژذرت 2) جیره حاوی 8 درصد سیلاژ ذرت و 8 درصد سیلاژ بوته گوجه فرنگی و 3) جیره حاوی 16 درصد سیلاژ بوته گوجه فرنگی بودند . هیچ یک از سطوح جایگزینی سیلاژ بوته گوجه فرنگی به جای سیلاژ ذرت تأثیر معنی داری بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای مورد مطالعه نشان نداد. با این حال، تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارها از تولید شیر تصحیح شده بر اساس 4 درصد چربی و نیز بازده تولید شیر بالاتری برخوردار بود. نتایج حاضر نشان داد که می توان سیلاژ بوته گوجه فرنگی را بدون اثر منفی بر تولید و ترکیب شیر، تا سطح 16 درصد ماده خشک، جایگزین سیلاژ ذرت در جیره غذایی گاوهای شیرده کرد.

کلمات کلیدی

, بوته گوجه فرنگی, تولید و ترکیب شیر, سیلاژ ذرت, گاو شیری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046356,
author = {خداوردی, رضا and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور and احمد ابراهیمی},
title = {بررسی اثر جایگزینی سیلاژ بوته گوجهفرنگی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بوته گوجه فرنگی- تولید و ترکیب شیر- سیلاژ ذرت- گاو شیری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر جایگزینی سیلاژ بوته گوجهفرنگی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین
%A خداوردی, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A احمد ابراهیمی
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]