ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر افزودن پیه به جیرههای حاوی ذرت و جو بر عملکرد، فراسنجههای خونی و بیان ژن GLUT4 ماهیچه برههای ماده بلوچی )

نویسندگان: عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , حسین ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیست و هفت راس بره ماده بلوچی با میانگین سن 6 2 در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 10 هفته تغذیه کردند. تیمارها، جیرههای حاوی ذرت، جو، ذرت-پیه، و جو-پیه بودند. × 2 مصرف جیرههای آزمایشی اثری بر میانگین مصرف ماده خشک، افزایش وزن بدن، بازدهی خوراک و ویژگی های بیومتری بره ها نداشت و تنها موجب افزایش مساحت دنبه در تیمارهای حاوی جو در مقایسه با ذرت شد. افزودن پیه به جیره، سبب افزایش غلظت سرمی تریگلیسیرید و کلسترول و در مقابل کاهش غلظت گلوکز سرم در طول دوره آزمایش شد. درحالی که، غلظت انسولین و نسبت گلوکز به انسولین، تحت تاثیر نوع غله قرار گرفته، در تیمارهای حاوی جو در مقایسه با ذرت، بهترتیب افزایش و کاهش یافتند. در ماهیچه اسکلتی بره - GLUT میانگین غلظت پروژسترون سرم، تا حدودی تحت تاثیر اثر چربی و نوع غله قرار گرفت. بیان ژن 4 های مصرف کننده پیه در مقایسه با برههای مصرف کننده غلات کاهش یافت. با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می رسد منبع نشاسته و مقدار چربی جیره بتواند بر مولفههای حساسیت انسولینی نشخوارکنندگان اثرگذار باشد.

کلمات کلیدی

, بازدهی خوراک, پروژسترون, تریگلیسیرید, حساسیت انسولینی, کلسترول, مساحت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046364,
author = {بهلولی قائن, عطیه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and نصیری, محمدرضا and ولی زاده, حسین},
title = {اثر افزودن پیه به جیرههای حاوی ذرت و جو بر عملکرد، فراسنجههای خونی و بیان ژن GLUT4 ماهیچه برههای ماده بلوچی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بازدهی خوراک- پروژسترون- تریگلیسیرید- حساسیت انسولینی- کلسترول- مساحت دنبه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر افزودن پیه به جیرههای حاوی ذرت و جو بر عملکرد، فراسنجههای خونی و بیان ژن GLUT4 ماهیچه برههای ماده بلوچی
%A بهلولی قائن, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A نصیری, محمدرضا
%A ولی زاده, حسین
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]