ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر متابولیت های خونی گوسالههای شیرخوار )

نویسندگان: جواد بیات کوهسار , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا رضایی مکرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای ارزیابی استفاده از پروبیوتیکهای اسید لاکتیکی بر عملکرد رشد گوساله های شیرخوار، 24 گوساله ماده هلشتاین به طور تصادفی به تیمارهای : 1) شاهد (بدون افزودنی)، 2) گوسالههای دریافت کننده پروبیوتیک تولید شده در شرایط آزمایشگاهی (مقدار 2 گرم در روز به ازاء هر گوساله) و 3) گوساله های دریافتکننده پروبیوتیک تجاری ( مقدار 2 گرم در روز به ازاء هر گوساله ) اختصاص 42 و 90 پس از تولد انجام گرفت . غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات در بین تیمارها ،21 ، داده شدند. نمونه گیری از خون در روزهای 7 اختلاف معنیداری نداشت، به استثناء روز 60 بعد از تولد که تیمار دریافت کننده پروبیوتیک آزمایشگاهی در مقایسه با تیمارهای دیگر، به از نظر غلظت گلوکز و اسیدهای چرب غیر استریفیه بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود نداشت .(P <0/ طور معنیداری بالاتر بود ( 05 .(P >0/05)

کلمات کلیدی

, پروبیوتیک, گوساله ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046370,
author = {بیات کوهسار, جواد and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and رضا رضایی مکرم},
title = {تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر متابولیت های خونی گوسالههای شیرخوار},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پروبیوتیک- گوساله - گلوکز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر متابولیت های خونی گوسالههای شیرخوار
%A بیات کوهسار, جواد
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A رضا رضایی مکرم
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]