ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین تجزیه پذیر به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و بازدهی خوراک در بزغالههای سانن )

نویسندگان: عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , حمیدرضا ظاهر فریمانی , رضا ولی زاده , علیرضا شهدادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش، اثرات نسبتهای مختلف RDP به RUP در جیره بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانهه، رهر یب تبهد یل و بهازد ی 14 کیلهوگرم و میهانگین /1 ± 0/ خوراک در بزغاله ای سانن ایرانی بررسی شد. بدین منظور 11 رأس بزغاله سانن با میانگین وزنه ی 4 141 روز در یک طرح کاملا تصادفی قرار گرفتند. سه جیره ایزوانرژتیک و ایزونیتروژنیهک بها نسهبتها ی مختلهف ± سنی 2 RDP بهه RUP 4( تنظیم شدند. به منظهور رسه یدن بهه ایهن نسهبتها از / 4 و 02 /40 ،1/41( 40/1 : 11/ 41 و 1 /1 : 14/1 ،44/1 : 11/ به ترتیب 1 2 و 1 درصد پودر گوشت در ماده خشک جیره استفاده شد. جیره ای آزمایشی به مدت 00 روز طی سهه دوره آزما یشهی /1 ، سطوح 0 20 روزه به بزغاله ا تغذیه شد. داده ا با رویه ) GLM ( برنامه آماری SAS 1 تجزیه آماری شدند. نتایج نشان داد کهه وزن / ویرایش 1 بزغاله ا در انتهای ر دوره آزمایش، افزایش وزن روزانه در ر دوره و کل دوره ا، ماده خشک مصرفی و ماده خشهک مصهر فی به ه <0/ ازای درصد وزن بدن، رریب تبدیل و بازد ی خوراک به طور معنی دار تحت تأثیر تیمار ای آزمایشی قرار نگرفتند ) 01 P (، اما با افزایش نسبت RUP به RDP در جیره مگی روند افزایشی را نشان دادند. بنابراین با افزایش نسبت RUP به RDP در جیهره بهبهود در عملکرد بزغاله ای سانن احتمالا به دلیل استفاده بهتر از نیتروژن مشا ده شد.

کلمات کلیدی

پروتئین جیره افزایش وزن رریب تبدیل بازد ی بزغاله ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046372,
author = {رحیمی, عطیه and ناصریان, عباسعلی and حمیدرضا ظاهر فریمانی and ولی زاده, رضا and شهدادی, علیرضا},
title = {تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین تجزیه پذیر به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و بازدهی خوراک در بزغالههای سانن},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پروتئین جیره افزایش وزن رریب تبدیل بازد ی بزغاله ای سانن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین تجزیه پذیر به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و بازدهی خوراک در بزغالههای سانن
%A رحیمی, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A حمیدرضا ظاهر فریمانی
%A ولی زاده, رضا
%A شهدادی, علیرضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]