ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( مقایسه ارزش غذایی سه گونه گیاه شورزیست با کاه گندم و یونجه )

نویسندگان: مهدی محمودی ابیانه , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , امین صلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور مقایسه ترکیب شیمیایی و آزمایش تولید گاز سه گونه شورزیست شامل ،6، 4 ، با کاه گندم و یونجه طراحی گردید. میزان گاز تولید شده در زمان های 2 Atriplex canescens و Nitraria schoberi در (P< 0/ 96 و 120 ساعت پس از انکوباسیون ثبت شد. میزان پروتئین خام به صورت معنی داری ( 05 ،72 ،48 ،36 ،24 ،12 ،8 بیشتر از سایر گونه های شورزیست بود درحالی که کمترین درصد پروتئین خام، پس از کاه در Phragmites australis گونه بیشترین مقدار گاز تولیدی را در مقایسه با سایر گونه Phragmites australis . مشاهده گردید Nitraria schoberi گونه کمتر از سایر تیمارها و مشابه کاه بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان Nitraria schober های هالوفیت نشان داد، در حالی که میتواند علوفه نسبتاً مناسبی برای بسیاری از مناطق با خاک شور ایران باشد.

کلمات کلیدی

, گونه های شورزیست, یونجه, کاه گندم, ترکیب شیمیایی, تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046378,
author = {محمودی ابیانه, مهدی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and صلاحی, امین},
title = {مقایسه ارزش غذایی سه گونه گیاه شورزیست با کاه گندم و یونجه},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {گونه های شورزیست، یونجه، کاه گندم، ترکیب شیمیایی، تولید گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ارزش غذایی سه گونه گیاه شورزیست با کاه گندم و یونجه
%A محمودی ابیانه, مهدی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A صلاحی, امین
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]