ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر منابع فیبر غیر علوفهای درکنسانتره شروع کننده بر عملکرد، فاکتورهای خونی و فراسنجههای رشد اسکلتی گوسالههای ماده هلشتاین در کل دوره )

نویسندگان: عبدالرسول ملانوروزی , مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , همایون فرهنگ فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر منابع فیبر غیر علوفهای در کنسانتره شروع کننده بر عملکرد، فاکتورهای خونی و فراسنجههاای رشاد اساکلتی در 73 کیلوگرم در قالب یک طار ± گوسالههای ماده هلشتاین آزمایشی با استفاده از 24 راس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزنی 1.1 کاملاً تصادفی با 3 تیمار و هر تیمار با 8 تکرار انجام گردید. جیرههای آزمایشی شامل 1 استارتر بر پایه غلات، 2 سابوس جاایگیین - - غلات ، 3 تفاله چغندر قند جایگیین غلات بود. مصرف خوراک و کارایی خوراک روزانه محاسبه شدند. وزن کشی و فراسنجههاای - رشد اسکلتی هر 11 روز یک بار صورت گرفت. همچنین خونگیری حدود 3 ساعت پس از مصارف خاوراک از سایاهر گ وداج هار 1و، 0روزگی انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد منابع فیبر غیار علوفاه ای در اساتارتر شاروع ،،3،، یک از گوسالهها در سنهای ، 1 >،/ کننده باعث افیایش وزن روزانه در کل دوره پرورش گردید )، 1 p (.درفراسنجههای رشد اسکلتی نیی صفات قد از جادوگاه ، قاد از زمین تا اتصال لگن، دور قفسه سینه، فاصله hip ، فاصله pin ، فاصله hip - pin ، فاصله دو چشم، فاصله دو شاخ، دور مچ پا، طول بدن، <،/ دورشکم، طول سر تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند )، 1 p (، ولی صفت دور مچ دست تحت تاثیر تیمارهاای آزمایشای =،/ قرار گرفت )، 1 p (. در این دوره فاکتورهای خونی )آلباومین، کلساترول ، گلاوکی ، تاری گلیسارید ، پا روتئین تاام ، نیتارونن اوره ای، <،/ آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز( تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند )، 1 p (. نتایج حاضار نشاان داد کاه استفاده از منابع فیبر غیر علوفهای میتواند نقش مؤثری بر افیایش وزن گوسالههای شیری هلشتاین ایفا کند.

کلمات کلیدی

فیبر غیر علوفهایی کنسانتره شروع کننده گوسالههای شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046380,
author = {عبدالرسول ملانوروزی and باشتنی, مسلم and ناصریان, عباسعلی and همایون فرهنگ فر},
title = {اثر منابع فیبر غیر علوفهای درکنسانتره شروع کننده بر عملکرد، فاکتورهای خونی و فراسنجههای رشد اسکلتی گوسالههای ماده هلشتاین در کل دوره},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {فیبر غیر علوفهایی کنسانتره شروع کننده گوسالههای شیری عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر منابع فیبر غیر علوفهای درکنسانتره شروع کننده بر عملکرد، فاکتورهای خونی و فراسنجههای رشد اسکلتی گوسالههای ماده هلشتاین در کل دوره
%A عبدالرسول ملانوروزی
%A باشتنی, مسلم
%A ناصریان, عباسعلی
%A همایون فرهنگ فر
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]