تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (7), شماره (2), سال (2014-12) , صفحات (195-206)

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران )

نویسندگان: جعفر نباتی , محمد کافی , سعید خانی نژاد , علی معصومی , محمد زارع مهرجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش شوری تولید پایدار بسیاری از محصولات زراعی را در مناطق خشک و نیمه خشک ایران تهدید می‌کند. بنابراین در این مناطق باید از گیاهانی استفاده شود که ضمن سازگاری با این شرایط تولید مناسبی نیز داشته باشند. در این راستا مطالعه‌ای با هدف بررسی کیفیت علوفه‌ی توده‌های مختلف کوشیا در شرایط تنش شوری با استفاده از آزمایش کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت‌های اصلی شامل سطوح شوری آب آبیاری شامل 2/5 و 5/16 دسی‌زیمنس بر متر و کرت‌های فرعی شامل پنج توده بومی کوشیا (بیرجند، ارومیه، بروجرد، اصفهان و سبزوار) بودند. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش شوری درصد قابلیت هضم ماده خشک برگ، ساقه، کل اندام هوایی و عملکرد ماده خشک قابل هضم کوشیا افزایش پیدا کرد. بین توده‌ها از نظر قابلیت هضم ماده خشک برگ اختلافی وجود نداشت اما از نظر قابلیت هضم ماده خشک ساقه توده سبزوار، و از نظر قابلیت هضم زیست توده و عملکرد ماده خشک قابل هضم کل اندام هوایی توده ارومیه بیشترین مقدار را دارا بودند. روند تغییرات قابلیت هضم ماده آلی اندام‌های مختلف و کل اندام هوایی کوشیا با افزایش شدت تنش شوری صعودی بود. ارزش هضمی برگ و ساقه با افزایش تنش شوری افزایش پیدا کرد اما ارزش هضمی کل اندام هوایی کاهش یافت. تنش شوری افزایش میزان پروتئین خام را در اندام‌ها و کل گیاه کوشیا کاهش داد. بطور کلی خصوصیات کیفی علوفه توده‌های کوشیا قابل مقایسه با سایر گیاهان علوفه‌ای رایج می‌باشد

کلمات کلیدی

, ارزش هضمی, پروتئین, قابلیت هضم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046632,
author = {نباتی, جعفر and کافی, محمد and خانی نژاد, سعید and علی معصومی and محمد زارع مهرجردی},
title = {ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-7604},
pages = {195--206},
numpages = {11},
keywords = {ارزش هضمی، پروتئین، قابلیت هضم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%A خانی نژاد, سعید
%A علی معصومی
%A محمد زارع مهرجردی
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2014

[Download]