اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18

عنوان : ( تاثیر سه سطح رطوبتی بر خواص مهندسی و گرا نشی گیاه جدید شورزیست و خشک زیست کوشیا در دو حالت دانه و مغز با کمک پردازش تصویر )

نویسندگان: سیداحسان اسماعیلی , محمدحسین عباسپور فرد , باقر عمادی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشیا گیاهی است که علاوه بر امکان کشت در شرایط خشکی و شوری، از نظر تولید ماده خشک، کیفیت علوفه، روغناستحصالی و تولید انرژی زیستی نتایج رضایت بخشی داشته و نظر پژوهشگران از سراسر دنیا را به خود جلب نموده است. ازآنجاییکه تاکنون از نقطه نظر فنی و مهندسی روی این گیاه پژوهشی صورت نگرفته است، برای اولین بار این تحقیق کهشامل تعیین خواص هندسی و گرانشی دانه و مغز کوشیا اکوتیپ بیرجند است به منظور فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز برایطراحی تجهیزات کاشت، سورتینگ، حمل و نقل و انبارداریدر آزمایشگاه خواص گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه فردوسی14 % و 20 % بر پایه خشک اندازه گیری شد.در این تحقیق به ،% مشهد انجام پذیرفت. خواص مذکور در سه سطح رطوبتی 8علت ریز بودن دانه و مغز استفاده از روش های معمول امکان پذیر نبوده و نیازمند ارائه روش های جدید و دقیقبود. بر مبناینتایج بدست آمده، با افزایش رطوبت قطر معادل، قطر هندسی، قطر حسابی، سطح مقطع تصویر شده، وزن هزاردانه و چگالیتوده افزایش خطی و ضریب کرویت افزایش غیرخطی نشان داد. در حالیکه چگالی حقیقی و تخلخل کاهش خطی داشت.

کلمات کلیدی

, خواص گرانشی, خواص مهندسی, رطوبت, کوشیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046699,
author = {اسماعیلی, سیداحسان and عباسپور فرد, محمدحسین and عمادی, باقر and کافی, محمد},
title = {تاثیر سه سطح رطوبتی بر خواص مهندسی و گرا نشی گیاه جدید شورزیست و خشک زیست کوشیا در دو حالت دانه و مغز با کمک پردازش تصویر},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خواص گرانشی، خواص مهندسی، رطوبت، کوشیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سه سطح رطوبتی بر خواص مهندسی و گرا نشی گیاه جدید شورزیست و خشک زیست کوشیا در دو حالت دانه و مغز با کمک پردازش تصویر
%A اسماعیلی, سیداحسان
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A عمادی, باقر
%A کافی, محمد
%J اولین همایش ملی فناوریهای نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2015

[Download]