علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (51), سال (2016-5) , صفحات (15-28)

عنوان : ( بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخ )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوسو (0، 0/ 0/15 و 075 v/v) ژئوتریکوم کاندیدومدر نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی بررسی شد. برای این منظور 3 سطح غلظت از هر عصاره تهیه گردید. بقاء و یا کاهش جمعیت باکتری مذکور در 40 نمونه (در 3 تکرار) برای نمونه های دوغ استریل حاوی سوسپانسیون مشخصی از سوش خالص استافیلوکوکوس اورئوسو ژئوتریکوم کاندیدوم به طور جداگانه در طی زمان 24 ساعت و 7 روز با اندازه گیری مرگ باکتری پاتوژن با استفاده از طرح بررسی شد. پس از بررسی و مقایسه نتایج اثر عصاره ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و (RSM) رویه پاسخ ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ مشخص کرد که عصاره گیاهان تیره نعناع به میزان بیشتری بر کاهش جمعیت استافیلوکوکس تاًثیر داشت، فرمول %0 (v/v) 0/11 %و عصاره کاکوتی (v/v) %0/14 ، عصاره نعناع (v/v) بهینه عصاره ها برای کاهش یا کینتیک مرگ باکتری پاتوژن با غلظت عصاره آویشن 1/ 2 عدد لگاریتمی، در 14 روز 63 / میزان تلقیح بدست آمده، که در این شرایط بیشترین میزان کاهش جمعیت استافیلوکوکوس اورئوس در 24 ساعت 84 عدد لگاریتمی می باشد.

کلمات کلیدی

, عصاره, تیره نعناع, استافیلوکوکوس اورئوس, ژئوتریکوم کاندیدوم, دوغ های صنعتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046931,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخ},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {51},
month = {May},
issn = {2008-8787},
pages = {15--28},
numpages = {13},
keywords = {عصاره، تیره نعناع، استافیلوکوکوس اورئوس، ژئوتریکوم کاندیدوم، دوغ های صنعتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر عصاره گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس و ژئوتریکوم کاندیدوم در نمونه های دوغ صنعتی استان خراسان رضوی با استفاده از روش سطح پاسخ
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]