علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (51), سال (2016-5) , صفحات (125-136)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی مخمرهای لیپولیتیک از کنجاله کنجد استان یزد و بررسی پتانسیل تولید لیپاز در آنها )

نویسندگان: وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , مهدی وریدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مطالعات زیادی برای شناسایی میکروارگانیسم های لیپولیتیک به علت نقش مهم آنها در تولید لیپازهای میکروبی، در حال انجام است. کنجاله های روغنی یکی از محلهای مناسب برای دستیابی به این نوع میکروارگانیسم ها می باشد. مخمرها در مقایسه با سایر میکروارگانیسمها در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردارند. ما در این پژوهش 27 نوع قارچ از کنجاله کنجد استان یزد جدا نمودیم. پس از بررسی مشخصات ماکرو و میکرومرفولوژیکی آنها معلوم شد، 16 نوع از آنها از گروه مخمرها بودند. مخمرهای لیپولیتیک با استفاده از محیط کشت توئین 80 آگار غربالگری شده و پس از مشاهدات مرفولوژی کلنی و سلولی و همچنین بررسی واکنش تخمیر و استفاده از منابع کربن و نیتروژن تا حد جنس و گونه شناسایی شدند که شامل این 4 مخمر بودند. نسبت قطر Yarrowia lipolytica و Cryptococcus albidus ،Sporobolomyces salmonicolor ،Sporidiobolus pararoseus بیشترین نسبت قطر هاله به قطر چاهک S. pararoseus 2 داشت. مخمر /314 - 2/ هاله به قطر چاهک ایجاد شده را اندازهگیری شد، که دامنه ای بین 714 30° به مدت 7 روز و C در دمای Cezepek Dox Broth 2/714 ) را نشان داد. فعالیت لیپاز این 4 نوع مخمر در شرایط کشت غوطه وری با محیط کشت )0 واحد آنزیمی در میلی- /866-4/ 200 به روش فتومتری با استفاده از سوبسترای پارانیتروفنیل پالمیتات اندازه گیری شد. دامنه فعالیت لیپاز بین 333 rpm دور 4/333 داشت، درحالیکه کمترین رشد بیومس را در مقایسه با سایر U/ml بیشترین فعالیت لیپازی را با Cryptococcus albidus لیتر بود، که مخمر 3/466 بود، که بیشترین رشد بیومس U/ml نیز در مرتبه دوم با فعالیت لیپازی Yarrowia lipolytica مخمر مخمرها از خود نشان داد داشت.

کلمات کلیدی

, کنجاله کنجد , جداسازی , مخمرهای لیپولیتیک, آنزیم لیپاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047187,
author = {زارع باقی آباد, وجیهه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and وریدی, مهدی},
title = {جداسازی و شناسایی مخمرهای لیپولیتیک از کنجاله کنجد استان یزد و بررسی پتانسیل تولید لیپاز در آنها},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {51},
month = {May},
issn = {2008-8787},
pages = {125--136},
numpages = {11},
keywords = {کنجاله کنجد ، جداسازی ، مخمرهای لیپولیتیک، آنزیم لیپاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی مخمرهای لیپولیتیک از کنجاله کنجد استان یزد و بررسی پتانسیل تولید لیپاز در آنها
%A زارع باقی آباد, وجیهه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A وریدی, مهدی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]