هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( مروری بر روشهای تصویربرداری طیفی غیر مخرب برای ارزیابی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی )

نویسندگان: علی محمدزاده , محمودرضا گلزاریان , محمدحسین عباسپور فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در صنعت کشاورزی، فرآوری پس از برداشت و صنایع تولید مواد غذایی، بررسی ویژگیها و کیفیت محصولات کشاورزی و مواد غذایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. در صنعت پس از برداشت، می توان از پردازش تصویر و به طور کلی از سامانه بینایی برای کنترل کیفیت مناسب محصولات مورد نظر از نظر سالم بودن و غیر معیوب بودن از نظر سطحی و داخلی می توان استفاده کرد. تکنیک های غیر مخرب 1 برای آزمون و ارزیابی محصولات با استفاده از تصاویر در طیف های مختلف، امروزه به صورت چشم گیر گسترش یافته است. استفاده از روش های غیر مخرب باعث کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش دقت شناسایی آلودگی ها و لهیدگی در مراحل مختلف بسته بندی و نگهداری می شود. در این مقاله کاربرد ها و دقت انواع روش های که برای کنترل کیفیت محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند، MRI, NMR, TI, X-RAY تصویر برداری غیر مرئی مورد بررسی واقع شده است. دریافت تصاویر در طیف های مختلف سبب می شود که ویژگیهای خارجی و داخلی مختلفی از محصولات قابل استخراج و اندازه گیری شود. از این ویژگیها در صنایع غذایی برای شناسایی ناخالصی و ضایعات و آلودگی ها و در کشاورزی برای مرحله پس از برداشت شامل کنترل و نگهداری محصولات، شناسایی کوبیدگی های سطحی، لهیدگی های داخلی، درجه بندی میوه ها و در صنایع غذایی مانند شناسایی استخوانهای ماهی، میزان چربی موجود، توزیع رطوبتی و ویژگیهای شیمیایی مواد غذایی و ارزیابی کیفیت درونی محصولات و هم چنین ناخالصی در تولید می توان استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, آزمون غیر مخرب, پردازش تصویر, تصویربرداری غیر مرئی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047212,
author = {محمدزاده, علی and گلزاریان, محمودرضا and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {مروری بر روشهای تصویربرداری طیفی غیر مخرب برای ارزیابی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {آزمون غیر مخرب، پردازش تصویر، تصویربرداری غیر مرئی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر روشهای تصویربرداری طیفی غیر مخرب برای ارزیابی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی
%A محمدزاده, علی
%A گلزاریان, محمودرضا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]