هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلا )

نویسندگان: حامد سیگاری , محمد طبسی زاده , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به این که امکان اندازه گیری پیوسته جرم محصول در خشک کن های تحت خلا وجود ندارد، روش های تخمین رطوبت محصول درون محفظه خلا کاربرد پیدا می کند. در این پژوهش از مدل سازی ریاضی برای تخمین رطوبت میوه کیوی در شرایط خلا استفاده شده است. ورقه های میوه کیوی درون خشک کن تحت خلا در فشار 10 کیلوپاسکال و دمای 70 درجه سلسیوس خشک گردیدند. ضمن انجام آزمایش، محصول با فواصل 30 دقیقه توزین و نمودار های رطوبت نهایی محصول در یک فشار، دما و ضخامت مشخص بر حسب زمان رسم شد. از توابع چندجمله ای، تابع نمایی درجه یک، توابع کسری و توابع گاوسی برای مدل سازی فرآیند خشک شدن با استفاده از نرم افزار متلب استفاده گردید. بهترین منحنی گذرا از نمودار رطوبت نسبی محصول بر حسب زمان، با استفاده نرم افزار متلب ترسیم گردید و تابع 0 و کمترین مربع میانگین خطای / 0 و 9977 / به ترتیب 9991 ،R مخرج یک و سپس تابع چند جمله ای درجه 3 با بیشترین ضریب همبستگی 2 0 برای پیش بینی فرآیند خشک شدن در خشک کن خلا تعیین گردید. ضریب انتشار حرارتی / 0 و 02412 / به ترتیب 01267 ،RMSE نسبی بر حسب زمان بدست آمد و نشان داده شد که با افزایش ضخامت مقدار این ضریب Ln(MR) برای ضخامت های مختلف کیوی از روی نمودار نیز افزایش پیدا می کند.

کلمات کلیدی

, خشک کن خلا, مدل سازی ریاضی , محتوای رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047216,
author = {سیگاری, حامد and طبسی زاده, محمد and عباسپور فرد, محمدحسین and گلزاریان, محمودرضا},
title = {مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلا},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {خشک کن خلا، مدل سازی ریاضی ، محتوای رطوبت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن کیوی در یک خشک کن تحت خلا
%A سیگاری, حامد
%A طبسی زاده, محمد
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A گلزاریان, محمودرضا
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی ( بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]