فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (4), سال (2015-7) , صفحات (331-338)

عنوان : ( بررسی اثر جاذب‌های صوتی در رفتار آکوستیکی پوسته های استوانه ای دو جداره )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , پوریا اولیازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله انتقال صوت در پوسته‌های استوانه‌ای دو جداره مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای بررسی رفتار آکوستیکی پوسته‌های دو جداره از روش کاملاً تحلیلی استفاده شده است که جزئیات آن به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. معادلات حرکت پوسته استوانه‌ای و محیط آکوستیکی بر اساس تئوری دانل و با فرض آنکه پوسته دارای طول بی نهایت می‌باشد و در معرض یک موج صوتی برخوردی قرار دارد، بدست آمده است. سپس محاسبات مربوط به میزان افت صدا در پوسته‌های استوانه‌ای دو جداره انجام شده و با نتایج ارائه شده بر اساس تئوری لاو مقایسه شده است. مقایسه صورت گرفته نشان داد که معادلات استخراج شده در این مقاله طبق تئوری دانل تمامی فرکانس‌هایی که در آن‌ها میزان افت انتقال صوت کاهش شدیدی پیدا می‌کند را به خوبی تشخیص داده است، حال آن‌که تئوری لاو نتوانسته است خواص مربوط به انتقال صوت در پوسته استوانه‌ای را به‌ویژه در نواحی کنترل جرم و کنترل تشدید به درستی پیش‌بینی کند. پس از آن چند نوع جاذب صوتی مختلف و چند گاز متداول برای استفاده در ناحیه بین پوسته داخلی و خارجی پیشنهاد شده است و اثر هر یک در کاهش انتقال صوت به داخل پوسته استوانه‌ای دو جداره مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که می‌توان با هزینه کم و استفاده از مواد جاذب، میزان صوت منتقل شده به داخل پوسته استوانه‌ای را به شدت کاهش داد.

کلمات کلیدی

پوسته استوانه‌ای دو جداره؛ افت صدا؛ فرکانس رینگ؛ فرکانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047454,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and اولیازاده, پوریا},
title = {بررسی اثر جاذب‌های صوتی در رفتار آکوستیکی پوسته های استوانه ای دو جداره},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {4},
month = {July},
issn = {****-0011},
pages = {331--338},
numpages = {7},
keywords = {پوسته استوانه‌ای دو جداره؛ افت صدا؛ فرکانس رینگ؛ فرکانس برخوردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر جاذب‌های صوتی در رفتار آکوستیکی پوسته های استوانه ای دو جداره
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A اولیازاده, پوریا
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]