بهبود مدیریت, دوره (7), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (24-42)

عنوان : ( ارتقاء کیفیت جامع از طریق ارزیابی و بهبود عوامل کلیدی در یک صنعت تولیدی )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , امیرحسین اخروی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل اصلی که در حوزه بهبود مدیریت مطرح می شود، مدیریت کیفیت جامع است. در این تحقیق، سعی شده است تا عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت جامع، در صنعت مورد مطالعه شناسایی و اولویت بندی شوند. در این راستا، عوامل مذکور با استفاده از ادبیات موضوع و نیز نظرات مدیران صنعت شناسایی و پس از جمع بندی شانزده عامل موثر بر کیفیت جامع مشخص شدند. سپس وضع موجود این عوامل با استفاده از پرسشنامه ای که در اختیار نمونه 50 نفری از مدیران آگاه در حوزه TQM قرار گرفت، ارزیابی شد. روایی این پرسشنامه که بر مبنای ادبیات تحقیق طراحی شده بود، با استفاده از دیدگاه صاحبنظران صنعت و دانشگاه و پایایی آن با آلفای کرونباخ 97.1% تایید شد. آزمون فریدمن نشان داد که میانگین امتیازهای اختصاص یافته به مولفه های موثر بر کیفیت جامع یکسان نیست. همچنین آزمون کروسکال - والیس نیز نشان داد که میانگین امتیازات سوالات متفاوت است. بنابراین پس از محاسبه میانگین امتیازات؛ سه عامل چشم انداز، پاداش و مشارکت کارکنان، کمترین امتیاز را کسب کردند و در واقع در اولویت بهبود، قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, مدیریت کیفیت جامع, اولویت بهبود, عوامل کلیدی موفقیت, وضع موجود و مطلوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047485,
author = {ناظمی, شمس الدین and اخروی, امیرحسین},
title = {ارتقاء کیفیت جامع از طریق ارزیابی و بهبود عوامل کلیدی در یک صنعت تولیدی},
journal = {بهبود مدیریت},
year = {2013},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-8991},
pages = {24--42},
numpages = {18},
keywords = {مدیریت کیفیت جامع، اولویت بهبود، عوامل کلیدی موفقیت، وضع موجود و مطلوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتقاء کیفیت جامع از طریق ارزیابی و بهبود عوامل کلیدی در یک صنعت تولیدی
%A ناظمی, شمس الدین
%A اخروی, امیرحسین
%J بهبود مدیریت
%@ 2251-8991
%D 2013

[Download]