هشتمین کنگره ی ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذسنجی )

نویسندگان: محمدرضا بیاتی , علی رجبی پور , حسین مبلی , افشین ایوانی , فوژان بدیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر انبارداری سیب گلاب در چهار گروه شامل : سیب های سالم و بدون پوشش ، سیب های سالم و پوشش دار با متیل سلولز سیب های،ضربه خورده و بدون پوشش وسیب های ضربه خورده و پوشش دار در طی ده هفته در سردخانه ای با درجه حرارت 2درجه سانتی گراد و 85 درصد رطوبت با دو روش غیرمخرب آکوستیکی و مخرب نفوذسنجی بررسی گردید. پارامتر های آکوستیکی شامل:فرکانس طبیعی ، شاخص سفتی و ضریب الاستیسیته توسط ثبت سیگنال های صوتی ناشی از ضربه ی غیر مخرب یک ضربه زن پاندولی توسط میکروفون دستگاه صداسنج و سپس تبدیل آن از حوزه ی زمان به حوزه ی فرکانس و نیز از طریق فورمول ها و نرم افزارهای مربوط به دست آمدند. اندازه گیری های آزمون نفوذ سنجی نیز با استفاده ازدستگاه بافت سنج و نرم افزار آن انجام گرفت. آزمون های مورد اشاره هر هفته صورت می پذیرفت. کلیه ی نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارهای "اکسل 2007 " و "اس پی اس اس 16"مورد مطالعه ی آماری قرار گرفتند. با استفاده از آزمون دانکن در سطح 5% معنی دار بودن نتایج بررسی گردید. نتایج نشان داد که پارامترهای آکوستیکی و نفوذ سنجی در طی دوره ی انبارداری کاهش داشته اند هم-چنین در همین زمان ،پارامترهای آکوستیکی(فرکانس طبیعی ، شاخص سفتی و ضریب الاستیسیته) وسفتی نفوذسنجی در سیب های سالم و پوشش دار در مقایسه با سیب ها ی ضربه خورده و بدون پوشش به ترتیب 26/14% ، 11/14% ،14% و 2/40% افزایش نشان داده اند. تعیین همبستگی بین پارامترهای آکوستیکی و نفوذ سنجی نیز نشان داد که همبستگی بین پارامترهای آکوستیکی در هر حالت بیش تر از همبستگی بین این پارامترها و پارامترنفوذسنجی است.

کلمات کلیدی

, آزمون آکوستیک, آزمون های غیر مخرب , بافت سنجی , سیب گلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047731,
author = {بیاتی, محمدرضا and علی رجبی پور and حسین مبلی and افشین ایوانی and فوژان بدیعی},
title = {ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذسنجی},
booktitle = {هشتمین کنگره ی ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آزمون آکوستیک، آزمون های غیر مخرب ، بافت سنجی ، سیب گلاب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی انبارمانی سیب گلاب با دو روش آکوستیکی و نفوذسنجی
%A بیاتی, محمدرضا
%A علی رجبی پور
%A حسین مبلی
%A افشین ایوانی
%A فوژان بدیعی
%J هشتمین کنگره ی ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]