روان شناسی بالینی, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (9-19)

عنوان : ( اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی )

نویسندگان: نیکو زرگرانی , علی مشهدی , زهرا طبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسهی اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود . روش: در چارچوب یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل، 43 دانش آموز دختر با دامنه ی سنی 27 20 از طریق نمونه گیری مرحله ای با مقیاس درجه بندی SNAP-IV و پرسشنامه شخصیت مرزی (BPI) و سپس بر اساس مصاحبه غربالگری و تشخیصی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل ) 4 گروه 23 نفره( قرار داده شدند. ابزار های اندازه گیری بازداری، آزمون استروپ و برو نرو بودند. برای گروه های آزمایش پیش و پس از 21 جلسه، آموزش نظم جویی هیجان انجام شد و گروه های کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس یک راهه و آزمون تعقیبی نشان داد که پس از آموزش الگوی گروس بین تمامی گروه ها از نظر میانگین زمان واکنش و نمره تداخل تفاوت معناداری مشاهده می شود؛ همچنین میانگین زمان واکنش گروه آزمایش اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی نسبت به گروه آزمایش نشانگان اختلال شخصیت مرزی و میانگین نمره تداخل گروه آزمایش نشانگان اختلال شخصیت مرزی نسبت به گروه آزمایش اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی به طورمعناداری کاهش یافت. نتیجه گیری: پس از آموزش الگوی گروس، بازداری رفتاری مبتلایان به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی نسبت به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و بازداری شناختی مبتلایان به نشانگان اختلال شخصیت مرزی نسبت به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بهبود بیشتری نشان داد .

کلمات کلیدی

, الگوی فرآیندی گروس, نظمجویی هیجان, بازداریرفتاری, اختلالشخصیت مرزی, اختلال نارسایی توجه/ فزونکنشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047732,
author = {زرگرانی, نیکو and مشهدی, علی and طبیبی, زهرا},
title = {اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-501x},
pages = {9--19},
numpages = {10},
keywords = {الگوی فرآیندی گروس، نظمجویی هیجان، بازداریرفتاری، اختلالشخصیت مرزی، اختلال نارسایی توجه/ فزونکنشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر الگوی گروس بر بازداری رفتاری و شناختی دختران نوجوان مبتلا به نشانگان اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی
%A زرگرانی, نیکو
%A مشهدی, علی
%A طبیبی, زهرا
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2015

[Download]