علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (44), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (181-189)

عنوان : ( نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهی تحت تنش شوری )

نویسندگان: رضا توکل افشاری , امید انصاری , فرزاد شریف زاده , علی شایان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درصد جوانه زنی پایین و استقرار گیاهچه از مشکلات اساسی در مناظق شور می باشند. امروزه تکنیک پیش تیمار بذر به عنوان عامل بهبود دهنده ی جوانه زنی و استقرار تحت تنشهای محیطی معرفی شده است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با جیبرلین ( 25 پی پی ام) ، کلریدسدیم ( 15 - بار) و آب بر جوانه زنی و مصرف مواد ذخیره ای بذر چاودار ،-8 ،- کوهی در شرایط تنش شوری انجام شد. تیمارها شامل 5 سطح تنش شوری (صفر، 4 -12 و 16 - بار) و 4 سطح (بذرهای تیمار شده و شاهد) با 3 تکرار بودند. نتایج نشان داد که ا افزایش تنش شوری مولفه های جوانه زنی شامل درصدجوانه زنی، شاخص جوانه زنی، متوسط مدت زمان جوانه زنی، وزن خشک گیاهچه، وزن مواد مصرف شده بذر، بازده استفاده از مواد ذخیرهای بذر و درصد کاهش مواد ذخیره ای بذر کاهش یافت. اما میزان این کاهش برای بذر- های تیمار شده کمتر بود. بیشترین درصد جوانه زنی از پرایمینگ بذر با آب و کلرید سدیم 42 ) و کمترین متوسط مدت زمان جوانه / 85/3 %) بدست آمد. بیشترین شاخص جوانه زنی ( 2 ) 1) مربوط به تیمار با آب در شرایط بدون تنش بود. ولی در سطوح بالاتر تنش / زنی ( 02 شوری، بیشترین درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی و کمترین متوسط مدت زمان جوانه زنی از پرایمینگ با جیبرلیک اسید به دست آمد. در تمام سطوح شوری اعمال شده بالاترین وزن مواد مصرف شده بذر از پرایمینگ کلرید سدیم بدست آمد. بیشترین بازده استفاده از مواد ذخیره ای بذر از بذرهای شاهد در پتانسیل 8- بار و بیشترین وزن خشک گیاهچه و درصد کاهش مواد ذخیرهای بذر در شرایط بدون تنش از پرایمینگ با کلریدسدیم بدست آمد. همچنین پرایمینگ بذر فعالیت آنزیمهای کاتالاز، آسکوربیک پروکسیداز و گلوتاتیون پروکسیداز را در مقایسه با بذر شاهد در طی جوانه زنی افزایش می دهد. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که پیش تیمار بذر باعث بهبود مولفه های جوانه زنی چاودار کوهی در شرایط تنش شوری می شود و مقاومت گیاه چاودار کوهی را در مقابل تنش شوری در مرحله جوانه زنی افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, چاودار کوهی, پرایمینگ بذر, آنزیم, تنش شوری, شاخص های جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047758,
author = {توکل افشاری, رضا and امید انصاری and فرزاد شریف زاده and علی شایان فر},
title = {نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهی تحت تنش شوری},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {44},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4811},
pages = {181--189},
numpages = {8},
keywords = {چاودار کوهی، پرایمینگ بذر، آنزیم، تنش شوری، شاخص های جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش پرایمینگ در روند مصرف مواد ذخیره ای و جوانه زنی بذر چاودار کوهی تحت تنش شوری
%A توکل افشاری, رضا
%A امید انصاری
%A فرزاد شریف زاده
%A علی شایان فر
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2013

[Download]