ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو , 2014-12-02

عنوان : ( بررسی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی در کشف عیوب سطحی قطعات جوشی )

نویسندگان: ابوالفضل ذوالفقاری عباس قلعه , فرهاد کلاهان , اسداله ساجدی امین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه آزمون ھای غیرمخرب بطور وسیعی در صنایع بمنظور تشخیص نقص در قطعات بدون تخریب و تاثیر بر کارایی آنھا بکار گرفته می شود که تشخیص درست عیوب سبب اجرای بھتر فرآیند تعمیرات آنھا می شود. از جمله مھم ترین این آزمون ھا می توان به آزمون ذرات مغناطیسی اشاره کرد. در این روش از ذراتی که قابلیت مغناطیس شدن دارند در حضور میدان مغناطیسی به منظور کشف عیوب سطحی و زیرسطحی قطعات استفاده می شود. اساس این آزمون بر بھره گیری از تغییرات موضعی ایجاد شده در گذردھی مغناطیسی در اثر وجود عیوب نسبت بھ مناطق سالم است. از خصوصیات مھم ھر آزمون غیرمخرب که می تواند بر انتخاب درست آزمون و ھمچنین بکارگیری درست نتایج حاصل از آزمون تاثیر قابل توجھی داشته باشد حساسیت و قابلیت اطمینان آن در تشخیص عیوب است. در این مقاله تلاش شده استقابلیت اطمینان و حساسیت این آزمون در شناسایی عیوب سطحی اتصالات جوشی به کمک تعدای آزمون و تحلیل آماری نتایج حاصل شده بدست آید.

کلمات کلیدی

, آزمون غیرمخرب, ذرات مغناطیسی, احتمال کشف, حساسیت, جوشکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047832,
author = {ذوالفقاری عباس قلعه, ابوالفضل and کلاهان, فرهاد and اسداله ساجدی امین},
title = {بررسی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی در کشف عیوب سطحی قطعات جوشی},
booktitle = {ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آزمون غیرمخرب، ذرات مغناطیسی، احتمال کشف، حساسیت، جوشکاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت اطمینان و حساسیت آزمون غیرمخرب ذرات مغناطیسی در کشف عیوب سطحی قطعات جوشی
%A ذوالفقاری عباس قلعه, ابوالفضل
%A کلاهان, فرهاد
%A اسداله ساجدی امین
%J ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو
%D 2014

[Download]