دومین کنفذانس بین المللی اقتصاد سبز , 2015-05-12

Title : ( بررسی اثر بخش مالی روی مالیات بر درآمد )

Authors: Masuod Homayounifar , Mahin Dokht Kazemi , Maryam Azizi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان، یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها به شمار رفته و به عنوان یک ابزار مؤثر جهت سیاست گذاری های مالی محسوب می شوند. علی رغم اهمیت درآمدهای مالیاتی به عنوان منابع بالقوه ی درآمدی دولت، متأسفانه این نوع درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور ما دارا نیستند. بدیهی است برای بالا بردن درآمدهای مالیاتی باید بدانیم چه متغیرهایی و از چه طریقی درآمد مالیاتی را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی اثر کوتاه مدت و بلندمدت بخش بانکی و غیر بانکی سیستم مالی بر مالیات بر درآمد در ایران می پردازد. در این راستا از داده-های فصلی طی بازه ی زمانی 1389 – 1381 و روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که در کوتاه مدت هر دو بخش مالی به طور قابل توجهی بر مالیات بر درآمد اثر گذار بوده اند. با این توضیح که بخش غیر بانکی اثرگذاری بیش تری در مقایسه با بخش بانکی داشت. به نحوی که یک درصد افزایش در شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران، مالیات بر درآمد را 22/0 درصد افزایش می دهد. در بلندمدت نیز بخش مالی مالیات بر درآمد را متأثر می ساخت با این تفاوت که تنها ضریب به دست آمده برای بخش بانکی معنی دار گزارش شد.

Keywords

, مالیات بر درآمد, اقتصاد ایران, شاخص TEPIX, ARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047873,
author = {Homayounifar, Masuod and Kazemi, Mahin Dokht and Azizi, Maryam},
title = {بررسی اثر بخش مالی روی مالیات بر درآمد},
booktitle = {دومین کنفذانس بین المللی اقتصاد سبز},
year = {2015},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {مالیات بر درآمد، اقتصاد ایران، شاخص TEPIX، ARDL},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بخش مالی روی مالیات بر درآمد
%A Homayounifar, Masuod
%A Kazemi, Mahin Dokht
%A Azizi, Maryam
%J دومین کنفذانس بین المللی اقتصاد سبز
%D 2015

[Download]