بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Masuod Homayounifar


موارد یافت شده: 80

1 - آیا نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک (چکیده)
2 - The Impact Of Corruption Indicators On Tourism Income In Equal Development Level Countries With Iran (چکیده)
3 - Do export quality, urbanization and fertility rate affect the ecological footprint? Case study: A panel of developing countries (چکیده)
4 - اثر تغییرات بهره‌وری بخش‌های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی (چکیده)
5 - مطالعه میزان تأثیر بر خی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجا ری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحر یم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگ (چکیده)
6 - تاثیر سرمایه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر کارایی مخارج دولت (چکیده)
7 - پیش‌زمینه‌سازی با پول و میزان اعتماد بین کودکان (شواهدی از یک آزمایش میدانی) (چکیده)
8 - بررسی تاثیر نامتقارن نرخ ارز بر مطالبات غیر جاری شبکه بانکی در شرایط تحریم (چکیده)
9 - بررسی تاثیر ویروس کرونا بر بازار سهام با لحاظ تغییرات رژیم (چکیده)
10 - تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه های تجاری بر مطالبات شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیم و زمان- مقیاس (چکیده)
11 - ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا (چکیده)
12 - بهینه یابی سهم انواع انرژیها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایران (چکیده)
13 - نوسانات نرخ ارز، نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی: رهیافت الگوی تبدیل موجک (چکیده)
14 - تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی (چکیده)
15 - آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران (چکیده)
16 - برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول (چکیده)
17 - ارزیابی کارایی زیست محیطی صنایع انرژی بر: مدل غیر شعاعی برد تنظیم شده (چکیده)
18 - تعیین شاخصهای پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی (چکیده)
19 - تاثیر پذیری فعالیت های عمده اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالادستی در ایران (رویکرد تحلیل داده - ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه) (چکیده)
20 - اثر روش پرداخت در بازار برق ایران بر کارایی تولید در چارچوب مدل‌های عامل محور (چکیده)
21 - انباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران با تأکید بر نقش رانت منابع طبیعی (چکیده)
22 - بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی (چکیده)
23 - Measuring Economic and Environmental Performance of Energy Resources in ISIC codes: Evidence from Iran's Industry Sector (چکیده)
24 - تاثیر روش های پرداخت بر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران: مطالعه موردی نیروگاه‌های برق خراسان (چکیده)
25 - تأثیر شوک درآمدهای نفتی دولت و نااطمینانی های ناشی از آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (1392:4-1369:1) (چکیده)
26 - ارزیابی عملکرد کارایی زیست محیطی کشورهای منتخب بر اساس تحلیل فراگیر داده ها و تئوری بازی ها در محیط رقابتی (چکیده)
27 - شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیرههای تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان (چکیده)
28 - تأثیر هزینه های جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان در اقتصاد ایران (با رویکرد الگوهای خود بازگشت برداری ساختاری) (چکیده)
29 - مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اشکال مختلف سرمایه در ایران (چکیده)
30 - مطالعه مقایسه ای کارایی انرژی، زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد ستانده مطلوب و نا مطلوب در محیط رقابتی (چکیده)
31 - شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALP (چکیده)
32 - شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایران (چکیده)
33 - مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر) (چکیده)
34 - بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران (چکیده)
35 - مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ (چکیده)
36 - Assessment of energy use pattern for tomato production in Iran: A case study from the Marand region (چکیده)
37 - ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار (چکیده)
38 - بررسی اثر گذاری تغییرات ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران به تفکیک کانال های اثرگذاری (چکیده)
39 - بررسی اثر بخش مالی روی مالیات بر درآمد (چکیده)
40 - تاثیر عوامل قیمتی و غیر قیمتی بر سطح زیر کشت گندم در استان های کشور با به کارگیری داده های پنل (چکیده)
41 - Football Marketing and Its Effect on Economic Boom (چکیده)
42 - بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران (چکیده)
43 - بررسی آثار بازبودن تجاری و شدت انرژی بر شاخص عملکرد زیست محیطی در ایران با تاکید بر نقش تحریم های تجاری (چکیده)
44 - بررسی آثار اقتصادی و کاربردهای انرژی خورشیدی (چکیده)
45 - انرژی خورشیدی، فرصت ها و چالش ها (چکیده)
46 - ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران (چکیده)
47 - نقش کشاورزی در همگرایی منطقه ای کشورهای عضو اکو (چکیده)
48 - ارزیابی وضعیت رقابتپذیزی کشورهای گزوه گذار اول با تاکید بز جایگاه ایزان (چکیده)
49 - اثرات نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی (چکیده)
50 - آیا فرهنگ مصرفی در ایران متناسب با الگوی مصرف اسلامی و شرایط کنونی اقتصاد ایران می باشد؟ (مصرف گرایی در ایران) (چکیده)
51 - آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده) (چکیده)
52 - بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH (چکیده)
53 - بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه - با تاکید بر نقش جمعیت در عرضه نیروی کار و سرمایه انسانی (چکیده)
54 - Energy analysis and optimization of inputs for wheat production in Marand region (چکیده)
55 - The study of the Effective Factors on Dryland Wheat inefficiency in Iran an Evaluation of the Effect of Inefficincy on Wheat Output and Its Input Demand (چکیده)
56 - مطالعه تاثیر پذیری عرضه ی صادراتی سیب از بی ثباتی نرخ ارز (مطالعه موردی کشورهای منتخب) (چکیده)
57 - بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادراتی محصول سیب (مطالعه موردی کشورهای منتخب) (چکیده)
58 - بررسی تاثیر آموزش بر عملکرد بخش صنعت در ایران (با تاکید بر سه گروه استان های توسعه یافته،در حال توسعه و توسعه نیافته صنعتی) (چکیده)
59 - بررسی همبستگی شرطی پویا بین شاخص قیمت سهام و قیمت سکه در ایران با استفاده از روش DCC-GARCH (چکیده)
60 - بررسی اثرات شوک های اسمی بر دستمزد واقعی در بخش صنعتی ایران (چکیده)
61 - بررسی آثار اجرای موافقتنامه ی همگرایی منطقه ای بین کشورهای عضو اکو (چکیده)
62 - بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند) (چکیده)
63 - تعیین نرخ بازدهی سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران (چکیده)
64 - اثر سیاست های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی ایران (چکیده)
65 - بررسی بازاریابی و پیوستگی بازار محصولات کشاورزی با مطالعه ی موردی زردآلوی ایران (چکیده)
66 - بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی موثر بر صادرات غیر نفتی ایران (چکیده)
67 - شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی (چکیده)
68 - بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاه (چکیده)
69 - نقش کشاورزی در تامین اشتغال و کاهش بیکاری (چکیده)
70 - برآورد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران (چکیده)
71 - اثرات توزیعی تغییر فنی در کشاورزی ایران: یک تحلیل تعادل عمومی کاربردی (چکیده)
72 - بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندران (چکیده)
73 - بررسی مزیت نسبی تولید محصول کلزا در استان مازندران با رهیافت ماتریس تحلیل سیاستی (چکیده)
74 - کاربرد روش شناسی ترجیحات آشکار شده برای آزمون رفتار عقلایی خانوارهای روستایی (چکیده)
75 - آثار تغییرات فنی و نهادی بر رشد تولید کشاورزی ایران (چکیده)
76 - کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارس (چکیده)
77 - تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت (چکیده)
78 - Analysis of Economic-Political Factors Affecting non Oil Export of Iran (چکیده)
79 - Application of ANFIS to exchange rate forecasting (چکیده)
80 - Compartion of ANFIS, ANN, GARCH and ARIMA Techniques to Exchange Rate Forecasting (چکیده)