مطالعات رفتار سازمانی, دوره (3), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (1-29)

عنوان : ( اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی) )

نویسندگان: علیرضا امینی , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , شمس الدین ناظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی- مدل ایجاد ابزار- با هدف مدل سازی عوامل هیجانی و شناختی بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت در اماکن متبرکه مکه و مدینه با استفاده از تحلیل محتوای قرادادی در بخش کیفی انجام شده است. به منظور دستیابی به داده های کیفی از نمونه گیری هدفمند بر اساس معیارهای نظام نامه ارزیابی عملکرد کارگزاران خادم سازمان حج و زیارت با 18 نفر از خادمان برتر تا اشباع نظری مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. متن مصاحبه های انجام شده در قالب واحدهای فکر کدگذاری، مقوله بندی و نهایتاً در طبقات مضامین طبقه بندی شدند و به منظور اعتباریابی آن از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده گردید. یافته های کیفی تحقیق ویژگی های رفتارخادمانه کارگزاران را در قالب چهار رفتارانسان دوستانه، رفتار پیش قدمانه، رفتار خدمت گرایانه، و رفتار خودسازانه و عوامل مؤثر بر آن را در قالب دو عامل هیجانی و شناختی، تبیین می کند. پس از کشف مقوله های مدل ارائه شده در مرحله کیفی، به منظور اعتبارسنجی کمی مدل استخراج شده، پرسشنامه ای مشتمل بر 112 گویه طراحی و تنظیم شد و در اختیار 205 نفر از کارگزاران به صورت نمونه گیری در دسترس قرارگرفت و اعتبار مدل به صورت کمی تأیید شد

کلمات کلیدی

رفتار خادمانه؛ عامل هیجانی؛ عامل شناختی؛ سازمان حج و زیارت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047876,
author = {امینی, علیرضا and مرتضوی, سعید and رحیم نیا , فریبرز and ناظمی, شمس الدین},
title = {اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی)},
journal = {مطالعات رفتار سازمانی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-1518},
pages = {1--29},
numpages = {28},
keywords = {رفتار خادمانه؛ عامل هیجانی؛ عامل شناختی؛ سازمان حج و زیارت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر عوامل هیجانی و شناختی بر رفتار خادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت (اماکن متبرکه مکه و مدینه: با رویکرد آمیخته اکتشافی)
%A امینی, علیرضا
%A مرتضوی, سعید
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ناظمی, شمس الدین
%J مطالعات رفتار سازمانی
%@ 2322-1518
%D 2015

[Download]