نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran, ( ISI ), Volume (34), No (2), Year (2015-1) , Pages (69-70)

Title : ( A new species of the family Mesopsocidae (Insecta: Psocoptera) on ash trees from Iran )

Authors: Fatemeh khandehroo , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat ,

Citation: BibTeX | EndNote

در بررسی تنوع گونه‏ ای بندپایان درختان زبان گنجشک در شهرستان مشهد و حومه، نمونه‏ هایی از شپش ‏های چوب و کتاب در اسفند سال 1392 جمع آوری گردید که توسط پروفسور Ch. Lienhard از موزه تاریخ طبیعی سوئیس با نام علمی Mesopsocidae) (Psocoptera: Marikowskii hiemalis Mesopsocus شناسایی گردید. این خانواده ، جنس و گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شود.

Keywords

, زبان گنجشک, مشهد, شپش چوب, hiemalis
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048123,
author = {Khandehroo, Fatemeh and Moravvej, Gholamhossein and Sadeghi Namaghi, Hussein and Fekrat, Lida},
title = {A new species of the family Mesopsocidae (Insecta: Psocoptera) on ash trees from Iran},
journal = {نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran},
year = {2015},
volume = {34},
number = {2},
month = {January},
issn = {0259-9996},
pages = {69--70},
numpages = {1},
keywords = {زبان گنجشک، مشهد، شپش چوب، hiemalis Mesopsocus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T A new species of the family Mesopsocidae (Insecta: Psocoptera) on ash trees from Iran
%A Khandehroo, Fatemeh
%A Moravvej, Gholamhossein
%A Sadeghi Namaghi, Hussein
%A Fekrat, Lida
%J نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran
%@ 0259-9996
%D 2015

[Download]