بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Gholamhossein Moravvej


موارد یافت شده: 156

1 - بررسی حساسیت پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciaeنسبت به حشره کش های استامیپرید، اسپیروتترامات و هگزافلومورون در استان کرمان (چکیده)
2 - مقایسه حساسیت پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و کفشدوزک شکارگر آن Oenopia conglobata نسبت به حشره کش های متداول در رفسنجان (چکیده)
3 - Energetic costs of resistance in the Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer, 1989 (Hemiptera: Aphalaridae), against spirotetramat, acetamiprid and hexaflumuron (چکیده)
4 - Detoxifying Enzyme Activities in the Common Pistachio Psylla and the Coccinellid Predator (چکیده)
5 - Entomophilic nematodes, Diploscapter coronatus and Oscheius tipulae from Afghanistan (چکیده)
6 - On the effect of ozonated water on mortality of Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae) on Capsicum annuum (Solanaceae) in greenhouse conditions (چکیده)
7 - Rapid, One-Step DNA Extraction for the Identification of German Cockroach, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae) Using DNA Sequence of Mitochondrial Ribosomal RNA gene (16S rRNA gene) (چکیده)
8 - Pathogenicity of native isolates of entomopathogenic fungi Beauveria and Metharizium genera on Microcerotermes diversus (Blattodea: Termitidae) in the laboratory (چکیده)
9 - Variation in Insecticidal Susceptibility of Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae), and its Coccinellid Predator, Oenopia conglobata L. (Coleoptera: Coccinellidae) (چکیده)
10 - Insecticidal activity of solid lipid nanoparticle loaded by Ziziphora clinopodioides Lam. against Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
11 - Isolation and characterization of native insect pathogens from soils of North Afghanistan (چکیده)
12 - Characteization of some entomopathogemic nematodes and fungi from the soil of Afghanistan (چکیده)
13 - Isolation and characterization of Metarhizium isolates from the soil of Afghanistan and their mycoinsecticide effects against subterranean termite (Anacanthotermes vagans (چکیده)
14 - Development and Validation of a Real-Time PCR Assay for the Identification of a Common Agrotis Species: Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
15 - Evaluating the efficiency and house mice response to Faragir and snap traps in Mashhad, Iran (چکیده)
16 - Survey on Natural Enemies of White Grub Larvae, Polyphylla adspersa (Coleoptera: Melolonthidae) from Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
17 - The novel host associations for the aphid parasitoid, Pauesia hazratbalensis -Hymenoptera, Braconidae, Aphidiinae- (چکیده)
18 - Colpoclypeus florus -Walker, 1938- -Hymenoptera: -Eulophidae- record a new genus from Iran (چکیده)
19 - آزمون TaqMan Real-Time PCR برای شناسایی سریع Agrotis segetum (Lepidoptera: Noctuidae) (چکیده)
20 - Natural enemies of Peliococcus kimmericus (Hem: Pseudococcidae) in Mashhad, Iran (چکیده)
21 - Faunistic survey of Aphidoidea (Hemiptera) and associated predatory ladybirds in orchards, Yazd Province, Iran (چکیده)
22 - Report of fungal isolates and their efficacy against Rosaceous longhorn beetle, Osphranteria coerulescens (Coleoptera: Cerambycidae) (چکیده)
23 - بررسی مقایسه‌ای تاثیر باکتریBacillus thuringiensis var.tenebrionisبرروی حشره کامل و لارو سن 3 سوسک برگخوار نارونXanthegaleroca luteola (Mull) در شرایط آزمایشگاهی و میدانی (چکیده)
24 - اثرات کشندگی امواج مایکروویو روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus Fabricius (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
25 - Comparison of Molecular and Conventional Methods for Estimating Parasitism Level in the Pomegranate Aphid Aphis punicae (Hemiptera: Aphididae) (چکیده)
26 - Termite effects on soils and plants are generally consistent along a gradient in livestock grazing (چکیده)
27 - Loop-Mediated Isothermal Amplification Combined with PCR for Rapid Identification of the Ethiopian Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) (چکیده)
28 - اولین گزارش چهار گونه از خانواده ی Eulophidae از ایران (چکیده)
29 - New records of Black Fungus Gnats (Diptera: Sciaridae) from Iran, including the reinstatement of Bradysia cellarum Frey (چکیده)
30 - First report of three species of dark-winged fungus gnats (Diptera: Sciaridae), on Pinus mugo Turra, from Iran (چکیده)
31 - مطالعه کفشدوزک‌های شکارگر شته‌های Cinara روی درختان کاج در فضای سبز شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب (چکیده)
32 - Survey on ants (Hymenoptera: Formicidae) and their aphid partners (Homoptera: Aphididae) in Northeast and Center of Iran (چکیده)
33 - تنوع گونه ای زنجرک های خانواده Cicadellidae در فضای سبز شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب (چکیده)
34 - بررسی اثر تپه های موریانه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مرتع استپی روستای شورلق سرخس (چکیده)
35 - ارزیابی تاثیر کاربرد ارقام مقاوم پنبه در کارایی حشره‌کش ایمیداکلوپراید(SC 35%) روی مراحل رشدی سفیدبالک‌پنبه،Bemisia tabaci Gennadius (چکیده)
36 - Comparative study on the efficacy of Bacillus thuringiensis var. tenebrionis and a neem based insecticide on adults and larvae of Xanthogaleruca luteola (Mull) (Col: Chyrsomelidae) in laboratory Conditions (چکیده)
37 - Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) associated with rodents in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
38 - اثرکوددهی اسید هیومیک در مدیریت انبوهی مگس خربزه (Myiopardalispardalina Bigot)درشرایط مزرعه (چکیده)
39 - بررسی تغییرپذیری یاخته های خونی و فعالیت فنل اکسیداز لارو پروانه موم خوار بزرگ تیمارشده با دو گونه نماتود Heterorhabditis bacteriophora و (چکیده)
40 - اولین گزارش شته Cinara pinihabitans - Hem: Lachnidae روی کاج Pinus mugo از ایران (چکیده)
41 - First report of four Curculionidae (Coleoptera) from Center and Northeast of Iran (چکیده)
42 - Coccinellid Biodiversity on the Coniferous trees Thuja orientalis and Pinus mugo in Urban Landscape of Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
43 - بررسی پویایی جمعیت شته ی رز Macrosiphum rosae (L.)) روی ارقام مختلف گل رز (Rosa hybrida) و تنوع زیستی شکارگر های آن در مشهد (چکیده)
44 - Oviposition preference of aphidophagous hoverflies toward oviposition site quality: The presence of intra- and interspecific competitor, glucosinolate content, and prey species (چکیده)
45 - New rodents' hosts of sucking lice, fleas (Insecta: Anoplura, Siphonaptera) and hard ticks (Acari: Ixodida) from Iran (چکیده)
46 - Relationship between the sex and age of Mus musculus (Rodentia: Muridae) with ectoparasites prevalence in northeast of Iran (چکیده)
47 - On the role of sinigrin (mustard oil) in a tritrophic context: plant–aphid–aphidophagous hoverfly (چکیده)
48 - تاثیر غلظت‌های زیرکشندگی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum روی رشد، تولیدمثل و شاخص‌های جدول زیست باروری شته جو، Sipha maydis (چکیده)
49 - Investigation on the mutualistic interactions of ant species and the aphids, Cinara spp. (Hemiptera: Aphididae) on Pinus mugo trees in urban green space of Mashhad, Razavi Khorasan, Iran (چکیده)
50 - First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran (چکیده)
51 - The relationship of ectoparasite prevalence to the capturing season, locality and species of the murine rodent hosts in Iran (چکیده)
52 - تنوع گونه ای سن های شکارگر فعال روی درختان کاج Pinus mugo در فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
53 - بررسی جمعیت و چرخه زندگی سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteola(Col: Chyrsomelidae) در منطقه مشهد (چکیده)
54 - نخستین گزارش قارچ Verticillium epiphytum از روی تریپس پیاز، Thrips tabaci در ایران (چکیده)
55 - سمیت تماسی اسانس سیر (Allium sativum L.) و نارنگی (Citrus nobilis var. deliciosa (Ten.) Swingle) روی حشرات کامل سوسری آلمانی (Dictyoptera: Blattellidae) Blattella germanica (L.) (چکیده)
56 - Occurrence of ectoparasitic arthropods (Siphonaptera, Acarina, and Anoplura) on rodents of Khorasan Razavi Province, northeast of Iran (چکیده)
57 - بررسی حساسیت لارو سن 3 و حشره کامل سوسک برگخوار نارونXanthegaleroca luteola (Col:chrysomelidae) به ترکیب تیامتوکسام (آکتارا) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
58 - شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی قارچ Verticillium epiphytum و ارزیابی بیماری‌زایی آن روی شته‎های Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
59 - مطالعه کفشدوزک های روی درختان کاج و سرو در فضای سبز شهری شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب (چکیده)
60 - مورچه های همزیست با شته های درختان کاج Pinus mugo در فضای سبز شهرستان مشهد (چکیده)
61 - New records of ant (Hymenoptera: Formicidae) to the fauna of Iran: Camponotus alii Forel, 1890 and Proformica korbi (Emery, 1909) (چکیده)
62 - بررسی اثرات دورکنندگی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات و ارتباط آن با ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها (چکیده)
63 - A new species of the family Mesopsocidae (Insecta: Psocoptera) on ash trees from Iran (چکیده)
64 - مقایسه سمیت تماسی دو فرمولاسیون میکروکپسول و امولسیون لامبدا-سی هالوترین روی حشرات نر سوسری آلمانی Blattellagermanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) (چکیده)
65 - Molecular and morphological identification of hymenoptran parasitoids from the pomegranate aphid, Aphis punicae in Razavi Khorasan province, Iran (چکیده)
66 - First report of Lachesilla quercus KOLBE, 1880 (Psocoptera: Psocomorpha: Lachesillidae) from Iran (چکیده)
67 - پارازیتوییدهای شپشک آردآلود Peliococcus kimmericus (Hem.: Pseudococcidae) در مشهد، ایران (چکیده)
68 - بررسی بیماری زایی قارچ بیمارگر Beauveria bassiana علیه لارو سن آخر بید آرد Ephestia kuehniella در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
69 - بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه حشره کامل و پوره سن دوم شته Sipha maydis در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
70 - بررسی میزان پارازیتیسم شته انار Aphis punicae توسط زنبور های Aphidiinae با استفاده از روش های استاندارد (چکیده)
71 - اثرات کشندگی عصاره‌های گیاهان شاتره (Fumaria pariflora)، کلپوره (Teucrium polium)، روناس (Rubia tinctrum) و حنا (Lawsonia inermis) روی لارو سن آخر پروانه بید آرد Ephestia kuehniella (Lep: pyralidae) (چکیده)
72 - بررسی سمیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
73 - بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F (چکیده)
74 - رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک Bemisia tabaci و تعداد تریکوم های سطح برگ (چکیده)
75 - ترجیح سفید بالک پنبهBemisia tabaci (Homoptera:Aleyrodidae) نسبت به چهار رقم پنبه در شرایط گلخانه و آزمایشگاه (چکیده)
76 - Lethal effects of four insecticides on immature stages of Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) in laboratory conditions (چکیده)
77 - Pathogenicity of Lecanicillium longisporum (Ascomycota: Hypocreomycetidae) on the aphid Cinara pini (Hemiptera: Lachnidae) in laboratory condition (چکیده)
78 - Pathogenicity of the fungus Lecanicillium longisporum against Sipha maydis and Metopolophium dirhodum in laboratory conditions (چکیده)
79 - شناسایی عوامل باکتریایی و قارچی دستگاه گوارش سوسری آلمانی Blattella germanica Linnaeus در بیمارستان، منازل و خوابگاه های دانشجویی شهر مشهد (چکیده)
80 - بررسی بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
81 - شناسایی شته های درخت انار و زنبورهای پارازیتوئید و هیپرپارازیتوئید آن در استان خراسان رضوی با استفاده از روش های کلاسیک و مدرن (چکیده)
82 - سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) و شناسایی ترکیبات شیمیایی آنها (چکیده)
83 - مقایسه آلودگی هفت واریته ی مختلف پنبه به سفید بالک پنبه Bemisia tabaci در منطقه کاشمر (چکیده)
84 - Contact toxicity and persistence of essential oils from Foeniculum vulgare, Teucrium polium and Satureja hortensis against Callosobruchus maculatus (Fabricius) adults (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
85 - بررسی اجمالی آثار منتشره به زبان فارسی در رابطه با دفاع مقدس و سلاح های شیمیایی (چکیده)
86 - تاثیر شکل برگ پنبه روی تراکم جمعیت سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (چکیده)
87 - مقایسه ارقام مختلف پنبه از نظر آلودگی به سفید بالک پنبه و تأثیر سم ایمیداکلوپراید روی کنترل آفت در ارقام حساس و مقاوم در منطقه کاشمر (چکیده)
88 - تراکم جمعیت Bemisia tabaci Genadius روی 7 رقم پنبه در منطقه کاشمر (چکیده)
89 - تاثیر مقاومت گیاه میزبان روی کارآیی سم ایمیداکلوپراید علیه مراحل رشدی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera:Aleyrodidae) (چکیده)
90 - تاثیرات ابقایی فرمولاسیون های لامبدا- سی هالوترین روی سطوح مختلف علیه سوسری آلمانی Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) (چکیده)
91 - بررسی عوامل میکروبی و قارچی دستگاه گوارش سوسری های آلمانی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال های 90-1389 (چکیده)
92 - بررسی سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا-سی هالوترین روی حشرات کامل سوسری آلمانی Blattella germanica (چکیده)
93 - اولین گزارش گونه ی شته Cinara pini (Homoptera: Lachnidae) از ایران (چکیده)
94 - بررسی خصوصیات ریخت شناسی، مولکولی و زیست شناسی شته (Linnaeus, 1758) Cinara pini (Hem: Lachnidae) در شرایط گلخانه (چکیده)
95 - مقایسه سمیت تماسی سه فرمولاسیون لامبدا سی هالوترین روی پوره سن یک سوسری آلمانی (Blattella germanica (L (چکیده)
96 - The bacterial and fungal floral associated with digestive system of Blattella germanica L. collected in spring and autumn from dormitories and dwellings in Mashhad, Iran (چکیده)
97 - Resistance characteristics of different Brassica species to the mustard aphid, Lipaphis erysimi Kalt. (Hom.: Aphididae) (چکیده)
98 - The first report of the aphid Cinara pini from Iran and study on its morphology and biology (چکیده)
99 - Evaluation of fumigant toxicity of essential oils from three medicinal plants against Callosobruchus maculatus adults (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
100 - Effects of the Essential Oils of Lavandula angustifolia Mill and Zataria multiflora Boiss on Reproduction and F1 Population of Callosobruchus maculatus (F.)F. (چکیده)
101 - Contact toxicity of Lavandula angustifolia Mill and Zataria multiflora Boiss essential oils against Callosobruchus maculatus adults (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
102 - Bacteria and fungi species associated with digestive system of Blattella germanica L. collected in spring and autumn from various parts of a public hospital in Mashhad, Iran (چکیده)
103 - Lethal effects of four insecticides on different developmental stages of Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae) in laboratory conditions (چکیده)
104 - Contact toxicity of three formulations from lambda- cyhalothrin against German cockroach, Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae (چکیده)
105 - تله فراگیر- رویکردی جدید در کنترل جوندگان مضر (چکیده)
106 - ارزیابی مقاومت ارقام مختلف گونه های روغنی Brassica نسبت به شته خردل ( Lipaphis erysimi (Hem.: Aphididae در شرایط گلخانه ایی (چکیده)
107 - اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخم ریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات(.Callosobruchus maculatus (F (چکیده)
108 - بررسی اثر دو اسانس گیاهی روی میزان تخمریزی و کاهش جمعیت نتاج نسل اول سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (F. (چکیده)
109 - بررسی اثرات کشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (چکیده)
110 - سمیت تنفسی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
111 - بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
112 - رابطه بین آلودگی واریته های مختلف پنبه به سفید بالک Bemisia tabaci و تعداد تریکوم های سطح برگ آن ها (چکیده)
113 - بررسى حساسیت حشرات کامل بالتورى سبز(Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae به چند حشره کش متداول، در شرایط آزمایشگاهى (چکیده)
114 - Fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattela germanica L. collected from public hospital of Mashhad, Iran. (چکیده)
115 - The comparison between fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattella germanica L. in spring and autumn seasons collected from a public hospital in Mashhad, Iran. (چکیده)
116 - Fauna of bacteria and fungi associated with digestive system of Blattela germanica L. collected from various locations in Mashhad, Iran. (چکیده)
117 - شناسایی عوامل باکتریایی و قارچی دستگاه گوارش سوسری آلمانی Blattella germanica Linnaeus در بخش های مختلف بیمارستان امام رضا(ع) مشهد (چکیده)
118 - مقایسه ی حساسیت حشرات کامل نر و ماده ی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) به سه حشره کش در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
119 - اثرات کشندگی چهار حشره کش روی مراحل تخم و لارو سن اول بالتوری سبزChrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
120 - نکاتی جدید در مورد شته Cinara pini از ایران و بررسی خصوصیات شکل شناسی و زیست شناسی آن (چکیده)
121 - اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل Elletaria cardamomum (L.) Maton. و زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch. روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
122 - بررسی اثر دورکنندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
123 - بررسی تاثیر اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی فعالیت تولید مثلی سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
124 - بررسی سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
125 - سمیت بخار اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
126 - بررسی حساسیت مراحل لارو سن اول و دوم بالتوری سبز Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae) به حشره کش های تیودیکارب و تیامتوکسام در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
127 - بررسی سمیت تنفسی اسانس های استخراج شده از سه گیاه دارویی علیه سرخرطومی گندم Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) (چکیده)
128 - بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی بر روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
129 - بررسی سمیت تماسی و دوام اسانس سه گیاه دارویی بر روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
130 - Vapor activity of essential oils extracted from fruit peels of two Citrus species against adults of Callosobruchus maculatus (F.) ‎‎(Coleoptera: Bruchidae)‎ (چکیده)
131 - بررسی ویژگی مولکولی یک جمعیت ایرانی (Chrysoperla carnea (Neu: Chrysopidae با تاکید بر توالی سیتوکروم اکسیداز یک (چکیده)
132 - Pesticide Poisoning and its Relation to Pesticide Distribution in Mashhad, Iran (چکیده)
133 - Vapor toxicity of Lavandula angustifolia (Mill) and Zataria multiflora (Bioss ) essential oils against the adults of cowpea seed beetle Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae ) (چکیده)
134 - ضرورت اصلاح الگوی مصرف آفت کش ها در استان خراسان رضوی (چکیده)
135 - مخاطرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی کاربرد آفت کش ها (چکیده)
136 - Fumigant toxicity of Lavandula angustifolia Mill and Zataria multiflora Bioss on Callosobruchus maculatus (F.)-Coleoptera: Bruchidae (چکیده)
137 - Fumigant toxicity of Elettaria cardamomum (L.) Maton. and Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch. oils against Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
138 - سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
139 - VAPOR ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS EXTRACTED FROM FRUIT PEELS OF TWO CITRUS SPECIES AGAINSTADULTS AND EGGS OF CALLOSOBRUCHUS MACULATUS (F (چکیده)
140 - Assessing antibiotic resistance of host plants (Pisum sativum L.) to the pea aphid, Acyrthosiphon pisum (Harris) in response to nitrogen fertilisation (چکیده)
141 - ارزیابی اثر بعضی ارقام کلزا (Brassica napus) روی تولیدمثل و تراکم جمعیت نماتد مولد سیست چغندرقند (Heterodera schachtii) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
142 - بررسی پارامترهای رشدی و تولیدمثلی شته Acyrthociphon pisum (Harris) روی تعدادی از ارقام نخودفرنگی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
143 - The effects of nitrogen fertilization of host plants on insecticide susceptibility of Acyrthosiphon pisum aphids (چکیده)
144 - The Settling Response of Acyrthosiphon pisum (Harris) Alate Aphids to Host Plant Nitrogen (چکیده)
145 - Interactions between host plant’s nitrogen fertilisation and genotypes for Insecticide Susceptibility of Acyrthosiphon pisum (Harris) aphid (چکیده)
146 - Establishment of Acyrthosiphon pisum (Harris) on host plants (Pisum sativum L.) varying in nitrogen status (چکیده)
147 - بررسی اثر سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Buniuum persicum و هل Elletaria cardamomum روی حشرات بالغ شپشه آرد (چکیده)
148 - سمیت تنفسی اسانس گیاهان اسطوخودوس Lavandula anguistifolia Mill و آویشن شیرازی Zataria multiflora Bioss روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
149 - تاثیر بخار اسانس های استخراج شده از پوست میوه دو گونه مرکبات (Citrus) روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
150 - Role of nitrogen content of pea (Pisum sativum L.) on pea aphid (Acyrthosiphon pisum Harris) establishment (چکیده)
151 - بررسی غلظت یون های اسیدی در باران های پاییزه و بهاره و تخمین میزان نهشت اسیدی در ناحیه مشهد (چکیده)
152 - Performance of Acyrthosiphon pisum (HARRIS) (Homoptera: Aphididae) on pea varieties (pisum sativum L (چکیده)
153 - Funmigant toxicity of citrus oils against cowpea seed beetle Callosobruchus maculatus (چکیده)
154 - Vapor activity of essential oils extracted from fruit peels of two Citrus species against adults of Callosobruchus maculatus (F) (چکیده)
155 - Fumigant Toxicity of Citrus Oils Against Cowpea Seed Beetle Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
156 - TOXICITY OF CITRUS OILS AGAINST CALLOSOBRUCHUS MACULATUS (F.) ADULTS (چکیده)